Lokale og Anlægsfonden henter ny direktør i Nordea-fonden

Pro­jek­t­chef i Nor­dea-fon­den Jon Ger­ner bli­ver ny di­rek­tør i Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Pro­jek­t­chef i Nor­­dea-fon­­den, Jon Ger­ner til­træ­der 1. au­gust som ny di­rek­tør i Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Det bli­ver Jon Ger­ner, der 1. au­gust 2021 til­træ­der som di­rek­tør i Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Stil­lin­gen har væ­ret le­dig si­den Es­ben Da­ni­el­sen om­kring års­skif­tet for­lod fon­den for at bli­ve fag­di­rek­tør for Kul­tur i Kø­ben­havns Kommune.

Jon Ger­ner har si­den 2008 væ­ret pro­jek­t­chef i Nor­­dea-fon­­den, hvor han har haft an­sva­ret for støtteområderne mo­tion, sund­hed og fri­tids­liv. Han har tid­li­ge­re væ­ret an­sat i le­del­ses­se­kre­ta­ri­a­tet og bud­get­kon­to­ret i Undervisningsministeriet.

”I fle­re år har jeg haft for­nø­jel­sen af at ar­bej­de sam­men med Lo­ka­le og An­lægs­fon­den – og hver gang har det slået mig, at både am­bi­tio­ner­ne, kre­a­ti­vi­te­ten og kva­li­te­ten er i top. Der­for er det med både stor respekt og en­tu­si­as­me, at jeg nu bli­ver en del af hol­det i fon­den”, si­ger Jon Ger­ner i en pres­se­med­del­el­se fra Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Fon­den ud­de­ler hvert år 80 til 90 mil­li­o­ner kro­ner til fy­si­ske fa­ci­li­te­ter in­den­for  idræts-, fril­ufts og kulturlivet.

”Det er et stort pri­vil­e­gi­um at over­ta­ge an­sva­ret for at bi­dra­ge til at ud­vik­le ram­mer­ne for no­get af det vig­tig­ste i vo­res sam­fund - vo­res kul­­tur-, idræts- og fri­tids­liv. Lo­ka­le og An­lægs­fon­den spil­ler en væ­sent­lig rol­le i sek­to­ren i dag – det er min am­bi­tion at ud­byg­ge den yder­li­ge­re, således at Lo­ka­le og An­lægs­fon­den er det sted, al­le re­le­van­te par­ter hen­ven­der sig for både in­spira­tion, vi­den, rådgivning og støt­te,” si­ger Jon Gerner.

Lo­ka­le og An­lægs­fon­den mod­ta­ger hvert år knap ti pro­cent af tips­mid­ler­ne (ud­lod­nings­mid­ler­ne), som for­de­les af over­skud­det fra Dan­ske Spil A/S.

Det er kul­tur­mi­ni­ste­ren, Dan­marks Idræts­for­bund, DGI og Dansk Fir­mai­dræts­for­bund, der ud­pe­ger fon­dens be­sty­rel­se. I øje­blik­ket er fhv. kul­tur­borg­me­ster Carl Chri­sti­an Eb­be­sen (DF) for­mand for fonden.

”Val­get er fal­det på Jon Ger­ner, for­di han har den rig­ti­ge er­fa­rings­mæs­si­ge bag­grund samt et so­lidt over­blik over – og forståelse for – idræt­tens, fril­ufts­li­vets og kul­tu­rens rol­le og for det fy­si­ske rums be­tyd­ning for ak­ti­vi­te­ter­ne. Be­sty­rel­sen er me­get be­gej­stre­de, for at vi har fun­det den helt ret­te per­son til job­bet,” si­ger Carl Chri­sti­an Ebbesen.

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer