Annoncespot_img

Louis-Hansens Fond indsætter Michael Pram Rasmussen i sit holdingselskab

Den tidligere bestyrelsesformand for bl.a. Coloplast A/S og A.P. Møller-Maersk indtræder i direktionen for holdingselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen ApS på den kommende generalforsamling i selskabet.

Michael Pram Rasmussen (foto: Mærsk)
Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen (fo­to: Mærsk)

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen, for­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og di­rek­tør i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen ApS, ud­ta­ler i en pres­se­med­del­el­se, at han “er me­get til­freds med at kun­ne by­de Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen vel­kom­men i di­rek­tio­nen, hvor han vil væ­re en stor styr­kel­se af den fi­nan­si­el­le og stra­te­gi­ske ledelse.”

Hol­dings­el­ska­bet Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen ApS ejes af Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og er sto­rak­tio­nær i Co­l­o­p­last A/S med ejer­skab af over 11 pct. af Co­l­o­p­last A/S’ aktier.

Fon­den stif­te­de i 2015 dat­ter­sel­ska­bet Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen ApS. Sel­ska­bet over­tog al­le fon­dens ak­tier i Co­l­o­p­last A/S og ejer godt 11 % af ka­pi­ta­len samt rå­der over godt 15 % af stem­mer­ne i Co­l­o­p­last A/S.

“Æn­drin­gen i ejer­ska­bet bun­de­de i et øn­ske om at ud­vi­de den fi­nan­si­el­le flek­si­bi­li­tet og frem­tids­sikre fon­den ved at op­nå bed­re mu­lig­hed for at sty­re ind­tægts­strøm­men, så den til­pas­ses le­ga­tud­de­lin­ger­ne,” skri­ver fon­den på hjemmeside.

Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen (63), cand.jur. i 1980, var frem til 2017 be­sty­rel­ses­for­mand i A.P. Møl­ler-Ma­ersk igen­nem 14 år. Han over­tog po­sten ef­ter Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler i 2003. Mi­chael Pram Ras­mus­sen er des­u­den for­mand el­ler me­nigt med­lem af en ræk­ke an­dre be­sty­rel­ser, her­un­der bil­kon­cer­nen Sem­ler Grup­pen A/S (for­mand), Hen­ning Lar­sen Archi­tects A/S (for­mand), Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966 (med­lem), Lou­i­si­a­na-fon­den (med­lem), m.fl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer