Lundbeckfonden får ny direktør for talentprogrammer

Den nu forhenværende sekretariatschef i Carlsbergfondet, Peter Thostrup, er skiftet til Lundbeckfonden som direktør for fondens talentprogrammer.

Pe­ter Tho­strup skif­ter fra Carls­berg­fon­det til Lundbeckfonden.

Pe­ter Tho­strup er til­t­rå­dt som ny pro­gram­di­rek­tør for Lund­beck­fon­dens ta­lent­pro­gram­mer, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Pe­ter Tho­strup har bred er­fa­ring in­den for bå­de fonds- og uni­ver­si­tets­ver­de­nen, se­ne­st i en stil­ling som se­kre­ta­ri­ats­chef i Carlsbergfondet.

“Jeg ser me­get frem til at brin­ge min fag­lig­hed og man­ge­åri­ge er­fa­ring fra bå­de forsk­nings- og fonds­ver­de­nen i spil i min nye stil­ling som pro­gram­di­rek­tør for Lund­beck­fon­dens ta­lent­pro­gram­mer. Jeg er stærkt fa­sci­ne­ret af hjer­nens man­ge facet­ter – fra det fun­da­men­talt me­ka­ni­sti­ske til hjer­ne­syg­dom­mes sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning – og hå­ber at kun­ne med­vir­ke til at støt­te forsk­ning og op­byg­ge struk­tu­rer, der vil styr­ke dansk hjer­ne­forsk­ning i åre­ne frem­over,” si­ger Pe­ter Thostrup.

Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør, Jan Egeb­jerg, ser frem til sam­ar­bej­det, der skal styr­ke Lund­beck­fon­dens stra­te­gi­ske ar­bej­de med be­vil­lin­ger i be­stræ­bel­ser­ne på at gø­re Dan­mark før­en­de in­den for hjerneforskning:

“Pe­ter brin­ger med sin er­fa­ring fra fonds- og uni­ver­si­tets­ver­de­nen kom­ple­men­tæ­re kom­pe­ten­cer til fon­den, blandt an­det i di­a­lo­gen med uni­ver­si­te­ter­ne, for at for­stå de­res am­bi­tio­ner og stra­te­gi in­den­for om­rå­det. Yder­li­ge­re vil han få an­sva­ret for at ud­mønte vo­res am­bi­tion om at styr­ke ta­len­t­ud­vik­lin­gen in­den for hjer­ne­forsk­nin­gen i Dan­mark,” si­ger Jan Egebjerg.

Før Pe­ter Tho­strup var det Tho­mas Sinkjær, nu be­sty­rel­ses­for­mand i Be­vi­ca Fon­den, ge­ne­ral­se­kre­tær i Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab og pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, som be­stred stil­lin­gen som di­rek­tør for Lund­beck­fon­dens talentprogrammer.

Kort om Peter Thostrup:

PhD i fy­sik 2002
Vi­den­ska­be­lig ko­or­di­na­tor ved iNA­NO, Aar­hus Uni­ver­si­tet 2002-2006
Po­st­doc in­den for neu­rosci­en­ce ved Mc­Gill Uni­ver­si­ty, Mon­tre­al 2006-2009
Vi­ce­cen­ter­le­der ved iNA­NO, Aar­hus Uni­ver­si­tet 2009-2016
Se­kre­ta­ri­ats­chef i Carls­berg­fon­det 2016-2021

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer