Lundbeckfonden Invest ansætter ny investeringsspecialist

Nikolaj Kamedula er ny Senior Investment Director hos Lundbeckfonden Invest.

Nikolaj Kamedula
 
Ni­ko­laj Ka­me­du­la er an­sat som Se­ni­or In­ve­st­ment Di­rector hos Lund­beck­fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab, Lund­beck­fon­den In­vest.

Han er fra 1. ju­ni en vig­tig del af Lund­beck­fon­dens In­vest-team og vil bi­dra­ge til den po­si­ti­ve ud­vik­ling med fo­kus på no­te­re­de ak­tier og kre­dit, skri­ver Lund­beck­fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Ni­ko­laj Ka­me­du­la er ud­dan­net cand.polit. og har tid­li­ge­re ar­bej­det som Chief Ana­lyst i Dan­marks Skibs­kre­dit, Se­ni­or Ana­lyst hos FIH og SEB, og si­den 2014 har han væ­ret an­sat som Se­ni­or Ana­lyst i Nor­dea As­set Ma­na­ge­ment.