Annoncespot_img

Mads Lebech bliver ny adm. direktør i TryghedsGruppen

Adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech tiltræder som ny adm. direktør i Tryg­heds­gruppen.

Mads Lebech
 
Mads Le­bech til­træ­der i 1. kvar­tal 2019 stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, hvor han af­lø­ser Sø­ren Kri­sti­an­sen, der er til­t­rå­dt som kon­cern­di­rek­tør i ejen­doms­in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Dades. 

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Tryg­heds­grup­pen er ho­ve­d­e­jer af for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg og står bag Trygfonden.

”Vi er utro­lig gla­de for at få Mads i front for Tryg­heds­grup­pen. Han har præ­cis den bred­de i kom­pe­ten­cer­ne, som er nød­ven­dig. Som ho­ve­d­e­jer af Dan­marks stør­ste for­sik­rings­sel­skab, Tryg, og som en stor al­men­nyt­tig ak­tør gen­nem Tryg­Fon­den samt med over 1 mil­li­on med­lem­mer, så har og løf­ter vi et stort an­svar i det dan­ske sam­fund. Vi er over­be­vi­ste om, at Mads er den helt ret­te til at vi­de­re­ud­vik­le Tryg-fa­mi­li­en,” si­ger Jes­per Hjul­mand, for­mand for Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.

Mads Le­bech har væ­ret adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond si­den 2009 og er ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Universitet.

”Jeg ser me­get frem til at til­træ­de stil­lin­gen. Jeg har fulgt Tryg­heds­grup­pen tæt de se­ne­re år. De har et helt unikt stå­sted og er i kon­stant ud­vik­ling – se­ne­st med en bonu­s­ord­ning til med­lemmerne og sta­digt nye og vig­ti­ge ini­ti­a­ti­ver in­den for det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de. Det he­le er ba­se­ret på et med­lem­s­de­mo­kra­ti med over 1 mil­li­on med­lem­mer, som jeg og­så ser frem til at re­præ­sen­te­re,” si­ger til­træ­den­de adm. di­rek­tør, Mads Le­bech i pressemeddelelsen.

Mads Le­bech be­gynd­te sin er­hvervskar­ri­e­re som chefjurist i et sy­ge­for­sik­rings­sel­skab, In­ter­na­tio­nal He­alth In­su­ran­ce A/S, og har til­li­ge bl.a. væ­ret borg­me­ster på Fre­de­riks­berg og for­mand for Ho­ved­sta­dens Ud­vik­lings­råd. Han har her­u­d­over en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster i bl.a. Ud­vik­lings­sel­ska­bet By & Havn I/S og Ti­vo­li A/S.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer