Majken Schultz valgt til Carlsbergfondets bestyrelse

Professor Majken Schultz træder ind i Carlsbergfondets bestyrelse per 1. januar 2019, hvor hun afløser professor Nina Smith.

Majken Schultz
 
Med­lem­mer­ne af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab har på med­lem­s­mø­det den 6. de­cem­ber 2018 valgt pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz til nyt med­lem af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se per 1. ja­nu­ar 2019.

Ma­j­ken Schultz træ­der ind i be­sty­rel­sen i den re­ste­ren­de del af pro­fes­sor Ni­na Smit­hs valg­pe­ri­o­de frem til og med 2022. 

Det op­ly­ser Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

”Jeg hil­ser Ma­j­ken Schultz vel­kom­men som nyt med­lem af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Hun vil til vo­res be­døm­mel­ser af forsk­nings­an­søg­nin­ger kun­ne bi­dra­ge med ind­sigt i det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­felt og vil i ar­bej­det med Carls­berg A/S kun­ne træk­ke på sin er­fa­ring fra ad­skil­li­ge er­hvervs­be­sty­rel­ser,” si­ger Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbacher.

Ma­j­ken Schultz har væ­ret med­lem af Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab si­den 2015. Hun er kan­di­dat i statskund­skab fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 1984. I 1988 blev hun ph.d. fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), In­sti­tut for Or­ga­ni­sa­tion, hvor hun si­den 1996 og­så har væ­ret an­sat som professor.

”Jeg er rig­tig glad for ind­val­get og ser me­get frem til sam­ar­bej­det i Carls­berg­fon­det. Det er en unik mu­lig­hed for at væ­re med til bå­de at styr­ke dansk forsk­ning og vi­de­re­ud­vik­le et af iko­ner­ne i dansk er­hvervs­liv, si­ger Ma­j­ken Schultz i pressemeddelelsen. 

Ma­j­ken Schultz har er­fa­ring fra en ræk­ke be­sty­rel­ser og sid­der blandt i be­sty­rel­sen for Realdania.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer