Martin Ågerup indtræder i bestyrelsen hos mediefond

Mar­tin Ågerup ind­træ­der i Den Ber­ling­s­ke Fond, der ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til blandt an­det avi­sen Ber­ling­s­ke.

Martin Ågerup (foto: Cepos)
Mar­tin Ågerup (foto:Cepos)

Mar­tin Ågerup, di­rek­tør for tæn­ket­an­ken Cepos, ind­t­rå­d­te den 25. maj 2020 i be­sty­rel­sen i Den Ber­ling­s­ke Fond.

Fon­den ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til de Ber­ling­s­ke pu­bli­ka­tio­ner, her­un­der bl.a. Ber­ling­s­ke, B.T. og We­e­ken­da­vi­sen.

Fon­den støt­ter des­u­den en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og pris­ud­de­lin­ger i re­gi af Ber­ling­s­ke Me­dia, som blandt an­det om­fat­ter Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris, Den Ber­ling­s­ke Fonds Jour­na­list­pris, We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris og Ber­ling­s­ke Klas­si­ske Mu­sik­kon­kur­ren­ce.

Mar­tin Ågerup ser nu frem til at ka­ste sig over op­ga­ver­ne som be­sty­rel­ses­med­lem i Den Ber­ling­s­ke Fond.

"Jeg har al­tid in­ter­es­se­ret mig for sam­funds­de­bat­ten og me­di­er­ne. Jeg be­fin­der mig vel i en al­men­nyt­tig fond, og jeg be­fin­der mig selv­føl­ge­lig og­så godt i, at det er en bor­ger­lig me­die­kon­cern. Kon­cer­nen har væ­ret i en spæn­den­de ud­vik­ling bå­de pu­bli­ci­stik og kom­merci­elt i de se­ne­re år, så jeg ser frem til at væ­re en del af det ar­bej­de," si­ger Mar­tin Ågerup.

Mar­tin Ågerup er ud­dan­net øko­nom og øko­no­misk hi­sto­ri­ker fra uni­ver­si­te­ter­ne i Bri­stol og Exe­ter i Eng­land. Han væ­ret di­rek­tør i Cepos si­den 2004. Han pe­ger på fle­re kon­kre­te om­rå­der, som han vil fo­ku­se­re på i sit be­sty­rel­ses­ar­bej­de for fon­den.

"Jeg har en ind­sigt i, hvor­dan sam­fun­det og sam­funds­de­bat­ten fun­ge­rer. Jeg har og­så en hel del års er­fa­ring med at dri­ve en or­ga­ni­sa­tion og har selv sid­det på den an­den si­de af bor­det som di­rek­tion, der har ser­vi­ce­ret en be­sty­rel­se. En me­die­kon­cern vil selv­føl­ge­lig væ­re in­ter­es­se­ret i, hvor sam­fun­det be­væ­ger sig hen og væ­re i di­a­log med os i be­sty­rel­sen om, hvor­dan den pu­bli­ci­stisk skal for­hol­de sig til de ud­for­drin­ger, som sam­fun­det står i – hvor­dan den skal ud­for­dre magt­ha­ver­ne og skri­ve kri­tisk om sam­funds­ret­nin­gen på en kon­struk­tiv må­de,” si­ger han.

I spid­sen for Den Ber­ling­s­ke Fond står er­hvervs­man­den Bjørn Høi Jen­sen, som er tid­li­ge­re for­mand for Cepos.

Den Ber­ling­s­ke Fond blev stif­tet 1. ja­nu­ar 1960 af det in­ter­es­sent­skab, der den­gang drev Det Ber­ling­s­ke Hus, og som i 1895 blev stif­tet af ar­vin­ger­ne ef­ter kam­mer­her­re Carl Ber­ling. Må­let var at fort­sæt­te Ber­ling­s­ke Etablis­se­ment, der har ek­si­ste­ret si­den 1749.

Der kan ik­ke an­sø­ges om mid­ler fra fon­den.

Den Ber­ling­s­ke Fond le­des af en be­sty­rel­se be­stå­en­de af:

  • Bjørn Høi Jen­sen (for­mand)
  • Met­te Bo­ck
  • Jo­han He­­ger­­mann-Lin­­den­cro­­ne
  • An­ders Krab-Jo­han­­sen
  • Fritz H. Schur
  • An­na Schram Vejl­by
  • Mar­tin Ågerup

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.