Martin Ågerup indtræder i bestyrelsen hos mediefond

Martin Ågerup indtræder i Den Berlingske Fond, der ejer udgiverrettighederne til blandt andet avisen Berlingske.

Martin Ågerup (foto: Cepos)
Mar­tin Ågerup (foto:Cepos)

Mar­tin Ågerup, di­rek­tør for tæn­ket­an­ken Cepos, ind­t­rå­d­te den 25. maj 2020 i be­sty­rel­sen i Den Ber­ling­s­ke Fond.

Fon­den ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til de Ber­ling­s­ke pu­bli­ka­tio­ner, her­un­der bl.a. Ber­ling­s­ke, B.T. og Weekendavisen.

Fon­den støt­ter des­u­den en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og pris­ud­de­lin­ger i re­gi af Ber­ling­s­ke Me­dia, som blandt an­det om­fat­ter Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris, Den Ber­ling­s­ke Fonds Jour­na­list­pris, We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris og Ber­ling­s­ke Klas­si­ske Musikkonkurrence.

Mar­tin Ågerup ser nu frem til at ka­ste sig over op­ga­ver­ne som be­sty­rel­ses­med­lem i Den Ber­ling­s­ke Fond.

"Jeg har al­tid in­ter­es­se­ret mig for sam­funds­de­bat­ten og me­di­er­ne. Jeg be­fin­der mig vel i en al­men­nyt­tig fond, og jeg be­fin­der mig selv­føl­ge­lig og­så godt i, at det er en bor­ger­lig me­die­kon­cern. Kon­cer­nen har væ­ret i en spæn­den­de ud­vik­ling bå­de pu­bli­ci­stik og kom­merci­elt i de se­ne­re år, så jeg ser frem til at væ­re en del af det ar­bej­de," si­ger Mar­tin Ågerup.

Mar­tin Ågerup er ud­dan­net øko­nom og øko­no­misk hi­sto­ri­ker fra uni­ver­si­te­ter­ne i Bri­stol og Exe­ter i Eng­land. Han væ­ret di­rek­tør i Cepos si­den 2004. Han pe­ger på fle­re kon­kre­te om­rå­der, som han vil fo­ku­se­re på i sit be­sty­rel­ses­ar­bej­de for fonden.

"Jeg har en ind­sigt i, hvor­dan sam­fun­det og sam­funds­de­bat­ten fun­ge­rer. Jeg har og­så en hel del års er­fa­ring med at dri­ve en or­ga­ni­sa­tion og har selv sid­det på den an­den si­de af bor­det som di­rek­tion, der har ser­vi­ce­ret en be­sty­rel­se. En me­die­kon­cern vil selv­føl­ge­lig væ­re in­ter­es­se­ret i, hvor sam­fun­det be­væ­ger sig hen og væ­re i di­a­log med os i be­sty­rel­sen om, hvor­dan den pu­bli­ci­stisk skal for­hol­de sig til de ud­for­drin­ger, som sam­fun­det står i – hvor­dan den skal ud­for­dre magt­ha­ver­ne og skri­ve kri­tisk om sam­funds­ret­nin­gen på en kon­struk­tiv må­de,” si­ger han.

I spid­sen for Den Ber­ling­s­ke Fond står er­hvervs­man­den Bjørn Høi Jen­sen, som er tid­li­ge­re for­mand for Cepos.

Den Ber­ling­s­ke Fond blev stif­tet 1. ja­nu­ar 1960 af det in­ter­es­sent­skab, der den­gang drev Det Ber­ling­s­ke Hus, og som i 1895 blev stif­tet af ar­vin­ger­ne ef­ter kam­mer­her­re Carl Ber­ling. Må­let var at fort­sæt­te Ber­ling­s­ke Etablis­se­ment, der har ek­si­ste­ret si­den 1749.

Der kan ik­ke an­sø­ges om mid­ler fra fonden.

Den Ber­ling­s­ke Fond le­des af en be­sty­rel­se be­stå­en­de af:

  • Bjørn Høi Jen­sen (for­mand)
  • Met­te Bock
  • Jo­han Hegermann-Lindencrone
  • An­ders Krab-Johansen
  • Fritz H. Schur
  • An­na Schram Vejlby
  • Mar­tin Ågerup

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer