Mette Skov overtager formandsposten i Aage V. Jensen Naturfond

Kat­hri­ne Ri­chards­on ud­træ­der plan­mæs­sigt af be­sty­rel­sen og bli­ver ef­ter­fulgt på for­mand­spo­sten af Met­te Fa­bri­ci­us Skov. 

Mette Fabricius Skov (foto: Aage V. Jensen Naturfond)
Met­te Fa­bri­ci­us Skov (fo­to: Aa­ge V. Jen­sen Naturfond)

Skov-fa­­mi­li­en er til­ba­ge i top­pen af Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Si­den Leif Skov sid­ste år trå­d­te til­ba­ge ef­ter 30 års vir­ke i Jen­­sen-fon­­de­­ne, tog Kat­hri­ne Ri­chards­on kortva­rigt ro­ret i na­tur­fon­den og igang­s­at­te i en for­ny­el­ses­pro­ces.

Fon­dens be­sty­rel­se har som ny be­sty­rel­ses­for­mand valgt Met­te Fa­bri­ci­us Skov, der er dat­ter af Leif Skov.

”Jeg ser frem til hver­vet som be­sty­rel­ses­for­mand, sam­ar­bej­det i be­sty­rel­sen og med den nye di­rek­tør Han­ne Haa­ck Lar­sen og by­der vel­kom­men til Ma­ri­an­ne Hol­mer som nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Blandt be­sty­rel­sens før­ste op­ga­ver bli­ver at gen­nem­gå fon­dens stra­te­gi, eva­lu­e­ring af re­sul­ta­ter­ne fra den sto­re forsk­nings­do­na­tions­run­de i 2017 samt den ny­li­ge over­ta­gel­se og frem­ti­di­ge drift af Søholt Storskov, Ma­ri­bo,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov i en pressemeddelelse.
Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den fon­dens stif­tel­se og har og­så vir­ket som bå­de næst­for­mand og for­mand. Hun ud­træ­der plan­mæs­sigt af be­sty­rel­sen som føl­ge af an­cien­ni­tets­reg­ler­ne i fon­dens vedtægter. 

”Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen har så­le­des gen­nem man­ge år ydet en stor og vig­tig ind­sats for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fonds ar­bej­de med at be­va­re, be­skyt­te, ud­vik­le og syn­lig­gø­re na­tur­vær­di­er­ne. Med si­ne stær­ke kom­mu­ni­ka­ti­ve ev­ner, bre­de vi­den, hø­je fag­li­ge ind­sigt og sto­re be­rø­rings­fla­de har Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen gi­vet et væ­sent­ligt bi­drag til Na­tur­fon­dens fun­da­ment, vir­ke, stra­te­gi og vi­sio­ner. Fon­den – og na­tu­ren – skyl­der Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen en me­get stor tak for hen­des ind­sats og en­ga­ge­ment gen­nem al­le åre­ne og en tak for alt, hvad hun har bi­dra­get med,” si­ger næst­for­mand i be­sty­rel­sen Per­nil­le Blach Hansen.

Sam­ti­dig ind­træ­der pro­fes­sor og de­kan, Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet, SDU, Ma­ri­an­ne Hol­mer som nyt med­lem i bestyrelsen. 

Her­ef­ter be­står be­sty­rel­sen af ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov (for­mand), re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (næst­for­mand), pro­fes­sor Bent Aa­by, fi­nans­di­rek­tør Ber­til From og pro­fes­sor Ma­ri­an­ne Holmer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…