Annoncespot_img

Mette Skov overtager formandsposten i Aage V. Jensen Naturfond

Kathrine Richardson udtræder planmæssigt af bestyrelsen og bliver efterfulgt på formandsposten af Mette Fabricius Skov.

Mette Fabricius Skov (foto: Aage V. Jensen Naturfond)
Met­te Fa­bri­ci­us Skov (fo­to: Aa­ge V. Jen­sen Naturfond)

Skov-fa­mi­li­en er til­ba­ge i top­pen af Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Si­den Leif Skov sid­ste år trå­d­te til­ba­ge ef­ter 30 års vir­ke i Jen­sen-fon­de­ne, tog Kat­hri­ne Ri­chards­on kortva­rigt ro­ret i na­tur­fon­den og igang­s­at­te i en for­ny­el­ses­pro­ces.

Fon­dens be­sty­rel­se har som ny be­sty­rel­ses­for­mand valgt Met­te Fa­bri­ci­us Skov, der er dat­ter af Leif Skov.

”Jeg ser frem til hver­vet som be­sty­rel­ses­for­mand, sam­ar­bej­det i be­sty­rel­sen og med den nye di­rek­tør Han­ne Haa­ck Lar­sen og by­der vel­kom­men til Ma­ri­an­ne Hol­mer som nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Blandt be­sty­rel­sens før­ste op­ga­ver bli­ver at gen­nem­gå fon­dens stra­te­gi, eva­lu­e­ring af re­sul­ta­ter­ne fra den sto­re forsk­nings­do­na­tions­run­de i 2017 samt den ny­li­ge over­ta­gel­se og frem­ti­di­ge drift af Søholt Storskov, Ma­ri­bo,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov i en pressemeddelelse.
Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den fon­dens stif­tel­se og har og­så vir­ket som bå­de næst­for­mand og for­mand. Hun ud­træ­der plan­mæs­sigt af be­sty­rel­sen som føl­ge af an­cien­ni­tets­reg­ler­ne i fon­dens vedtægter. 

”Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen har så­le­des gen­nem man­ge år ydet en stor og vig­tig ind­sats for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fonds ar­bej­de med at be­va­re, be­skyt­te, ud­vik­le og syn­lig­gø­re na­tur­vær­di­er­ne. Med si­ne stær­ke kom­mu­ni­ka­ti­ve ev­ner, bre­de vi­den, hø­je fag­li­ge ind­sigt og sto­re be­rø­rings­fla­de har Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen gi­vet et væ­sent­ligt bi­drag til Na­tur­fon­dens fun­da­ment, vir­ke, stra­te­gi og vi­sio­ner. Fon­den – og na­tu­ren – skyl­der Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen en me­get stor tak for hen­des ind­sats og en­ga­ge­ment gen­nem al­le åre­ne og en tak for alt, hvad hun har bi­dra­get med,” si­ger næst­for­mand i be­sty­rel­sen Per­nil­le Blach Hansen.

Sam­ti­dig ind­træ­der pro­fes­sor og de­kan, Det Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet, SDU, Ma­ri­an­ne Hol­mer som nyt med­lem i bestyrelsen. 

Her­ef­ter be­står be­sty­rel­sen af ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov (for­mand), re­gions­di­rek­tør Per­nil­le Blach Han­sen (næst­for­mand), pro­fes­sor Bent Aa­by, fi­nans­di­rek­tør Ber­til From og pro­fes­sor Ma­ri­an­ne Holmer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer