Novo Nordisk Fonden henter vaccineekspert fra SSI

Pe­ter Lawætz An­der­sen, fag­lig di­rek­tør for Cen­ter for Vac­ci­ne­forsk­ning ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut (SSI) skal le­de No­vo Nor­disk Fon­dens ind­sats in­den for infektionsmedicin. 

Pe­ter Lawætz Andersen

Fag­lig di­rek­tør for Cen­ter for Vac­ci­ne­forsk­ning ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut, Pe­ter Lawætz An­der­sen, til­træ­der som Se­ni­or Pro­ject Di­rector for No­vo Nor­disk Fon­dens ind­sats in­den for infektionsmedicin.

Det Op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

I No­vo Nor­disk Fon­den skal Pe­ter Lawætz An­der­sen stå i spid­sen for en ny­op­ret­tet en­hed, der skal le­de fon­dens vok­sen­de ind­sats in­den for in­fek­tions­me­di­cin, vac­ci­ne­forsk­ning, vira­le in­fek­tio­ner og mi­kro­bi­el­le syg­dom­me. Det er bl.a. må­let at bi­dra­ge til etab­le­ring af et nyt stort forsk­nings­cen­ter in­den for in­fek­tions­syg­dom­me, viro­lo­gi og im­mu­no­lo­gi og der­ved med­vir­ke til, at sam­fun­det bli­ver end­nu bed­re til at fore­byg­ge og imø­de­gå frem­ti­di­ge epidemier.

”Cor­o­­na-pan­­de­­mi­en har vist, at der er et stort be­hov for et stær­ke­re be­red­skab mod in­fek­tions­syg­dom­me. Vi øn­sker at styr­ke den in­fek­tions­me­di­cin­ske forsk­ning og ud­vik­ling i Dan­mark samt in­ter­na­tio­nalt og der­i­gen­nem bi­dra­ge til at ru­ste os bed­re mod mu­li­ge kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den,” si­ger adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, Mads Krogs­gaard Thom­sen i pressemeddelelsen.

Prisvindende forskning

Pe­ter Lawætz An­der­sen har væ­ret an­sat ved SSI i me­re end 30 år og er højt an­er­kendt for sin forsk­ning in­den for ud­vik­ling af nye vac­ci­ner og di­ag­no­sti­ske me­to­der, som har op­nå­et stor in­ter­na­tio­nal udbredelse.

Den 59-åri­­ge pro­fes­sor har mod­ta­get fle­re vi­den­ska­be­li­ge pri­ser for sin ba­ne­bry­den­de forsk­ning, her­i­blandt No­vo Nor­disk Pri­sen i 2011, og er en af de mest ci­te­re­de for­ske­re i Dan­mark in­den for det in­fek­tions­me­di­cin­ske om­rå­de. Ved si­den af sit ar­bej­de som for­sker ved SSI er han pro­fes­sor i im­mu­no­lo­gi ved Kø­ben­havns Universitet.

”Dan­mark står stærkt in­den for in­fek­tions­me­di­cin og im­mu­no­lo­gi, og jeg glæ­der mig me­get til at le­de det­te nye ini­ti­a­tiv. Et stærkt dansk forsk­nings­mil­jø kan bi­dra­ge med ny vi­den, som kan ba­ne vej­en for ef­fek­tiv me­di­cin, vac­ci­ner og di­ag­no­stik og der­med kom­me men­ne­sker i bå­de Dan­mark og re­sten af ver­dens til gavn,” si­ger Pe­ter Lawætz An­der­sen i pressemeddelelsen.

Pe­ter Lawætz An­der­sen er ud­dan­net cand​.med​.vet. fra Den Kon­ge­li­ge Ve­te­ri­­nær- og Land­bo­højsko­le i 1988 og dr​.med. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 1996.

Pe­ter Lawætz An­der­sen, til­træ­der sin nye stil­ling 1. ju­ni 2021.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer