Novo Nordisk Fonden udvider direktionen

Senior partner hos Bain & Company, Niels Peder Nielsen, tiltræder 1. august en ny­op­ret­tet stilling som viceadministrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Niels Peder Nielsen

No­vo Nor­disk Fon­den har an­sat Ni­els Pe­der Ni­el­sen, 52 år, se­ni­or part­ner hos Bain & Com­pa­ny, som vice­administrerende di­rek­tør. Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse. 

Han til­træ­der den ny­op­ret­te­de stil­ling 1. au­gust 2018 og vil sam­men med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te ud­gø­re fon­dens direktion.

“Jeg er me­get glad for at kun­ne by­de Ni­els Pe­der Ni­el­sen vel­kom­men til No­vo Nor­disk Fon­den. Hans kom­pe­ten­cer og om­fat­ten­de er­fa­ring in­den for stra­te­gi­ar­bej­de og or­ga­ni­sa­tions­ud­vik­ling vil ha­ve stor vær­di for fon­den,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Ni­els Pe­der Ni­el­sen har me­re end 25 års er­fa­ring in­den for le­del­ses­rå­d­giv­ning og har ar­bej­det for en lang ræk­ke før­en­de glo­ba­le kun­der på tværs af fle­re in­du­stri­er in­den­for om­rå­der som stra­te­gi, ka­pi­talsty­ring, fu­sions- og virk­som­heds­op­køb (M&A), le­del­se og organisation.

”Ni­els Pe­der Ni­el­sen er en in­ter­na­tio­nal ka­pa­ci­tet. Med an­sæt­tel­sen af ham står fon­den stærkt ru­stet til at re­a­li­se­re sin stra­te­gi for sam­funds­mæs­si­ge bi­drag samt er­hvervs- og ud­de­lings­mæssige for­mål,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, Sten Scheibye.

I 2017 ud­del­te No­vo Nor­disk Fon­den i alt 5,8 mil­li­ar­der kro­ner. Be­vil­lin­ger­ne blev pri­mært gi­vet til forsk­ning, ud­dan­nel­se og in­nova­tion in­den for bio­me­di­cin og bi­o­tek­no­lo­gi ved of­fent­lige vi­den­sin­sti­tu­tio­ner og ho­spi­ta­ler i Dan­mark og de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de, til be­hand­ling og fore­byg­gel­se af di­a­be­tes samt til hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer