Nuværende direktør kørt i stilling som ny formand for Danfoss-ejerfonden

Per Egebæk Have, der har været administrerende direktør i Bitten & Mads Clausens Fond siden 2009, er indstillet til at efterfølge Peter Mads Clausen som bestyrelsesformand i fonden. Ny direktør i fonden bliver Lars Tveen, som er fundet internt i Danfoss' egne rækker.

Per Ege­bæk Ha­ve (th) er indstil­let til at over­ta­ge po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond ef­ter Pe­ter Mads Clau­sen (tv) (Fo­to: Tho­mas Nielsen).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ejer 48 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Dan­foss A/S, skal ha­ve ny for­mand, når 72-åri­ge Pe­ter Mads Clau­sen som led i et plan­lagt ge­ne­ra­tions­skif­te i bå­de mo­der­virk­som­he­den og fon­den nu fra­træ­der som bestyrelsesformand.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er fon­dens nu­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Ege­bæk Ha­ve ble­vet indstil­let til at ef­ter­føl­ge Pe­ter Mads Clau­sen som for­mand ef­ter års­mø­det den 6. april.

Og Per Ege­bæk Ha­ves ef­ter­føl­ger som fonds­di­rek­tør er al­le­re­de fun­det. Det bli­ver Lars Tve­en, der skif­ter fra sin stil­ling som Presi­dent for Dan­foss’ re­gio­ner. Lars Tve­en har si­den 2015 væ­ret med­lem af Dan­foss Group Execu­ti­ve Team (GET).

At Dan­foss-fon­den der­med ef­ter al sand­syn­lig­hed nu får en ny for­mand, som ik­ke bæ­rer ef­ter­nav­net Clau­sen, luf­te­de Pe­ter Mads Clau­sen al­le­re­de mu­lig­he­den for i et stort in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2019.

Pe­ter Mads Clau­sen, der på det tids­punkt net­op var fyldt 70 år, for­tal­te, at han hav­de få­et dis­pen­sa­tion til at fort­sæt­te som be­sty­rel­ses­for­mand trods fon­dens vedtægts­be­stem­mel­se om fra­træ­den ved ud­gan­gen af det år, be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne run­der 70. På Fun­dats´ spørgs­mål, om man kan fo­re­stil­le sig en ny for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til ef­ter­navn, lød hans svar:

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke udelukke.”

I fon­dens pres­se­med­del­el­se un­der­stre­ger Pe­ter Mads Clau­sen, at han ser da­gen, hvor han for­la­der fon­den, som skel­sæt­ten­de, og en dag, han har set frem til med bå­de ve­mod og glæde.

Igen­nem åre­ne har fon­den ud­vik­let sig me­get, og det har min egen rol­le som for­mand også

Pe­ter Mads Clau­sen – Af­gå­en­de for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

”Det er da­gen, hvor 23 år som for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond slut­ter. Jeg sy­nes, jeg har væ­ret hel­dig at ha­ve haft så stor og spæn­den­de en op­ga­ve. Igen­nem åre­ne har fon­den ud­vik­let sig me­get, og det har min egen rol­le som for­mand og­så. Jeg har for­søgt at gi­ve Dan­foss de mest op­ti­ma­le vil­kår til at fast­hol­de sin le­der­po­si­tion for den grøn­ne om­stil­ling og ska­be, pro­du­ce­re og sæl­ge ener­gi­ef­fek­ti­ve løs­nin­ger, der kan gø­re ver­den CO2-neut­ral. Ud­vik­lin­gen er al­tid sket hånd i hånd med Dan­foss, og fon­den har i min tid væ­ret med til at øge at­trak­ti­vi­te­ten og vir­ke­ly­sten i vo­res re­gion,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Han har væ­ret fonds­for­mand si­den 1999, hvor han af­lø­ste sin mor, Bit­ten Clau­sen, der stif­te­de fon­den sam­men med si­ne fem børn lil­leju­le­af­ten 1971.

”Fon­dens ar­bej­de skal og har al­tid væ­ret til gavn for Dan­foss. Vi har i til­lids­fuldt sam­ar­bej­de mel­lem fon­den og kom­mu­nen og lo­ka­l­om­rå­det gjort Søn­der­borg til et glo­balt ud­stil­lings­vin­due. De man­ge in­ve­ste­rin­ger i kul­tur, sport, in­fra­struk­tur og ener­gi­ef­fek­ti­ve byg­nin­ger, og især Pro­ject Zero, der gør re­gio­nen CO2-neut­ral i 2029, er en af år­sa­ger­ne til, at Det in­ter­na­tio­na­le ener­gi­a­gen­tur, IEA, af­hol­der sin glo­ba­le ener­gi­kon­fe­ren­ce i Søn­der­borg til ju­ni og Tour de Fran­ce kø­rer gen­nem by­en til juli. Det er jeg stolt af, men jeg kun­ne ik­ke ha­ve gjort det ale­ne, og jeg gi­ver trygt sta­fet­ten vi­de­re til Per, som har væ­ret ge­ne­ra­to­ren og mo­to­ren i fon­dens stra­te­gi,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Stolt over tillidserklæring

Per Ege­bæk Ha­ve, der har væ­ret di­rek­tør si­den 2009, un­der­stre­ger, at han er be­æ­ret over at bli­ve indstil­let til formand.

”Det er en til­lid­ser­klæ­ring fra stif­ter­fa­mi­li­en, som jeg er me­get stolt over. Jeg har si­den 2009 væ­ret vid­ne til fa­mi­li­ens vil­je til at ud­vik­le Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og ek­se­kve­re på dens ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter i et ef­fek­tivt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med an­dre in­ter­es­sen­ter. Den til­gang har vi haft stor suc­ces med, og den ag­ter jeg at fort­sæt­te sam­men med be­sty­rel­sen og vo­res kom­men­de di­rek­tør, når vi ta­ger næ­ste skridt mod at ud­vik­le den søn­derjy­ske re­gion til gavn for Dan­foss,” si­ger Per Ege­bæk Have.

I frem­ti­den vil fa­mi­lie­e­jer­ska­bet i hen­holds­vis Dan­foss A/S og fon­den væ­re re­præ­sen­te­ret som følger:

Mads-Pe­ter Clau­sen, der er søn af Pe­ter Mads Clau­sen, fort­sæt­ter sit hverv i be­sty­rel­sen for Dan­foss A/S, hvor han har væ­ret med­lem si­den 2014. Han bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Mads Clau­sen, der er søn af Jør­gen Mads Clau­sen, bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Dan­foss A/S. Han fort­sæt­ter sit hverv i be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, hvor han har væ­ret med­lem si­den 2015.

Jens Mar­tin Skib­sted, der er bar­ne­barn til Bit­ten og Mads Clau­sen, fort­sæt­ter sit hverv i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, hvor han har væ­ret med­lem si­den 2012.

Ud over Pe­ter Mads Clau­sen ud­træ­der Jens Bjerg Sø­ren­sen, der er valgt som ny for­mand for Dan­foss A/S’ be­sty­rel­se, af fondsbestyrelsen.

Den en­de­li­ge kon­sti­tu­e­ring in­klu­si­ve rol­le­for­de­ling i be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond sker i for­bin­del­se med års­mø­det den 6. april.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer