Ny bestyrelsesformand i Bevica Fonden

Professor Thomas Sinkjær er valgt til ny bestyrelsesformand for Bevica Fonden.

Ny be­sty­rel­ses­for­mand for Be­vi­ca Fon­den, Pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær.

Pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær er ny be­sty­rel­ses­for­mand for Be­vi­ca Fon­den, Be­vi­ca In­nova­tion A/S og Be­vi­ca Legater.

Han over­ta­ger po­sten ef­ter Tor­ben Svan­berg, der i en al­der af 74 år af­gik ved dø­den i april.

Be­vi­ca Grup­pen ar­bej­der for størst mu­lig selv­stæn­dig­hed og uaf­hæn­gig­hed for men­ne­sker med et bevægelseshandicap.

Tho­mas Sinkjær har væ­ret i be­sty­rel­sen si­den 2005 og si­den 2018 som næstformand.

Tho­mas Sinkjær, dr​.med., ph.d., er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi ved Aal­borg Uni­ver­si­tet. Han har en lang for­sker­kar­ri­e­re in­den for hjer­ne­forsk­ning og ud­vik­ling af nye tek­no­lo­gi­er til af­hjæl­p­ning af be­væ­gel­ses­han­di­caps plus bred er­fa­ring fra be­sty­rel­ses­ar­bej­de i fir­ma­er, der ud­vik­ler me­di­co­tek­no­lo­gisk udstyr.

Tho­mas Sinkjær er ge­ne­ral­se­kre­tær i Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab og med­lem af be­sty­rel­sen i El­sass Fonden.

Han har des­u­den tid­li­ge­re væ­ret forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den og Vil­lum Fon­den samt di­rek­tør for Dan­marks Grundforskningsfond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer