Ny direktør i Aage V. Jensen Naturfond

Hanne Haack Larsen, nuværende viceadministrerende direktør på Experimentarium, bliver ny direktør i Aage V. Jensen Naturfond.

Hanne Haack Larsen (foto: Aage V. Jensen Naturfond)
Han­ne Haa­ck Lar­sen (fo­to: Aa­ge V. Jen­sen Naturfond)

Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond har an­sat Han­ne Haa­ck Lar­sen som ny di­rek­tør med til­træ­del­se fra 1. sep­tem­ber. Hun af­lø­ser An­ders Skov, der de se­ne­ste 12 år har stå­et i spid­sen for fonden.

Han­ne Haa­ck Lar­sen skal blandt an­det ud­vik­le fon­dens ar­bej­de med at be­va­re na­tu­ren og få fle­re dan­ske­re til at en­ga­ge­re sig i formålet.

Han­ne Haa­ck Lar­sen er ud­dan­net cand.scient. i bi­o­lo­gi og har som vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ex­pe­ri­men­ta­ri­um haft an­svar for na­tur­vi­den­ska­be­lig for­mid­ling, drift og økonomi.

Der­for kan hun træk­ke på en ræk­ke re­le­van­te er­fa­rin­ger i sin kom­men­de rol­le, si­ger fon­dens for­mand, pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Christensen:

”Han­ne kan gen­nem sin bi­o­lo­gi­ske ind­sigt, so­li­de for­ret­nings­for­stå­el­se, drift­ser­fa­ring og er­fa­ring fra in­nova­ti­ve mil­jø­er bi­dra­ge til at op­fyl­de vo­res stra­te­gi­ske mål­sæt­nin­ger. Vi ser me­get frem til at få Han­ne med om bord,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Christensen.

Ik­ke mindst Han­ne Haa­ck Lar­sens ev­ne til at for­mid­le na­tur og en­ga­ge­re en må­l­grup­pe pas­ser ind i fon­den stra­te­gi, ud­dy­ber Kat­he­ri­ne Richardson:

”Med Han­ne får vi en er­fa­ren le­der, som igen­nem en år­ræk­ke har do­ku­men­te­ret, at hun kan for­mid­le vi­den til en bred må­l­grup­pe, og det er sær­ligt vær­di­fuldt for os, da vi ger­ne vil en­ga­ge­re dan­sker­ne end­nu me­re i be­va­rel­se og brug af den dan­ske na­tur. Vi ser Han­nes stær­ke kom­pe­ten­cer som et stort plus, da hun kan bi­dra­ge til bed­re for­mid­ling af na­tu­ro­p­le­vel­ser og få end­nu fle­re til at be­sø­ge fon­dens na­tu­r­om­rå­der,” si­ger hun.

Han­ne Haa­ck Lar­sen glæ­der sig til de fo­re­stå­en­de opgaver.

”Det er et pri­vil­e­gie at væ­re med til at ar­bej­de for at al­le får mu­lig­hed for at op­le­ve en rig na­tur – i dag og langt ud i frem­ti­den. Na­tur­fon­den er i dag me­get respek­te­ret for de­res åre­lan­ge ar­bej­de med at be­skyt­te na­tu­ren, men er sam­ti­dig og­så an­er­kendt for at gø­re det på en må­de, så dan­sker­ne bli­ver in­vi­te­ret in­den­for. Den ind­sats ser jeg frem til at fort­sæt­te og vi­de­re­ud­vik­le sam­men med be­sty­rel­sen og na­tur­fon­dens dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Han­ne Haa­ck Larsen.

Tid­li­ge­re di­rek­tør An­ders Skov træ­der af, ef­ter han tid­li­ge­re i år med­del­te be­sty­rel­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, at han øn­sker at prø­ve kræf­ter med et an­det job.

”Vi vil ger­ne tak­ke An­ders Skov for hans sto­re ar­bej­de og en­ga­ge­ment gen­nem åre­ne med at be­va­re, be­skyt­te, ud­vik­le og syn­lig­gø­re de dan­ske na­tur­vær­di­er. Vi er me­get gla­de for at han har sagt ja til at sik­re, at der sker en god over­le­ve­ring af op­ga­ver hen over ef­ter­å­ret. Vi øn­sker An­ders held og lyk­ke frem­over,” slut­ter Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Christensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer