Ny direktør i Aage V. Jensen Naturfond

Han­ne Haa­ck Lar­sen, nu­væ­ren­de vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um, bli­ver ny di­rek­tør i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond.

Hanne Haack Larsen (foto: Aage V. Jensen Naturfond)
Han­ne Haa­ck Lar­sen (fo­to: Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond)

Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond har an­sat Han­ne Haa­ck Lar­sen som ny di­rek­tør med til­træ­del­se fra 1. sep­tem­ber. Hun af­lø­ser An­ders Skov, der de se­ne­ste 12 år har stå­et i spid­sen for fon­den.

Han­ne Haa­ck Lar­sen skal blandt an­det ud­vik­le fon­dens ar­bej­de med at be­va­re na­tu­ren og få fle­re dan­ske­re til at en­ga­ge­re sig i for­må­let.

Han­ne Haa­ck Lar­sen er ud­dan­net cand.scient. i bi­o­lo­gi og har som vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ex­pe­ri­men­ta­ri­um haft an­svar for na­tur­vi­den­ska­be­lig for­mid­ling, drift og øko­no­mi.

Der­for kan hun træk­ke på en ræk­ke re­le­van­te er­fa­rin­ger i sin kom­men­de rol­le, si­ger fon­dens for­mand, pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen:

”Han­ne kan gen­nem sin bi­o­lo­gi­ske ind­sigt, so­li­de for­ret­nings­for­stå­el­se, drift­ser­fa­ring og er­fa­ring fra in­nova­ti­ve mil­jø­er bi­dra­ge til at op­fyl­de vo­res stra­te­gi­ske mål­sæt­nin­ger. Vi ser me­get frem til at få Han­ne med om bord,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen.

Ik­ke mindst Han­ne Haa­ck Lar­sens ev­ne til at for­mid­le na­tur og en­ga­ge­re en må­l­grup­pe pas­ser ind i fon­den stra­te­gi, ud­dy­ber Kat­he­ri­ne Ri­chards­on:

”Med Han­ne får vi en er­fa­ren le­der, som igen­nem en år­ræk­ke har do­ku­men­te­ret, at hun kan for­mid­le vi­den til en bred må­l­grup­pe, og det er sær­ligt vær­di­fuldt for os, da vi ger­ne vil en­ga­ge­re dan­sker­ne end­nu me­re i be­va­rel­se og brug af den dan­ske na­tur. Vi ser Han­nes stær­ke kom­pe­ten­cer som et stort plus, da hun kan bi­dra­ge til bed­re for­mid­ling af na­tu­ro­p­le­vel­ser og få end­nu fle­re til at be­sø­ge fon­dens na­tu­r­om­rå­der,” si­ger hun.

Han­ne Haa­ck Lar­sen glæ­der sig til de fo­re­stå­en­de op­ga­ver.

”Det er et pri­vil­e­gie at væ­re med til at ar­bej­de for at al­le får mu­lig­hed for at op­le­ve en rig na­tur – i dag og langt ud i frem­ti­den. Na­tur­fon­den er i dag me­get respek­te­ret for de­res åre­lan­ge ar­bej­de med at be­skyt­te na­tu­ren, men er sam­ti­dig og­så an­er­kendt for at gø­re det på en må­de, så dan­sker­ne bli­ver in­vi­te­ret in­den­for. Den ind­sats ser jeg frem til at fort­sæt­te og vi­de­re­ud­vik­le sam­men med be­sty­rel­sen og na­tur­fon­dens dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Han­ne Haa­ck Lar­sen.

Tid­li­ge­re di­rek­tør An­ders Skov træ­der af, ef­ter han tid­li­ge­re i år med­del­te be­sty­rel­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, at han øn­sker at prø­ve kræf­ter med et an­det job.

”Vi vil ger­ne tak­ke An­ders Skov for hans sto­re ar­bej­de og en­ga­ge­ment gen­nem åre­ne med at be­va­re, be­skyt­te, ud­vik­le og syn­lig­gø­re de dan­ske na­tur­vær­di­er. Vi er me­get gla­de for at han har sagt ja til at sik­re, at der sker en god over­le­ve­ring af op­ga­ver hen over ef­ter­å­ret. Vi øn­sker An­ders held og lyk­ke frem­over,” slut­ter Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.