Ny direktør i Det Obelske Familiefond

Bestyrelsen for Det Obelske Familiefond ansætter John Amund Tønnes som ny direktør for familiefonden.

John A. Tønnes (foto: Sten Brogaard)
Jo­hn A. Tøn­nes (fo­to: Sten Brogaard)

Tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for La­ge­ka­ge­hu­set A/S, Jo­hn Amund Tøn­nes til­træ­der pr. 1. ju­ni 2020 som ny fonds­di­rek­tør i Det Obel­ske Familiefond. 

”Det er et stort pri­vil­e­gi­um at få lov til at stå i spid­sen for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds dag­li­ge virk­som­hed og at bi­dra­ge til den fort­sat­te ud­vik­ling af fon­dets so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter. Job­bet er sær­de­les me­nings­fuldt, og jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang og til at mø­de mi­ne nye kol­le­ger, fon­dens an­sø­ge­re, sam­ar­bejds­part­ne­re og øv­ri­ge in­ter­es­sen­ter,” si­ger Jo­hn Amund Tøn­nes i en pres­se­med­del­el­se fra fonden. 

Jo­hn Amund Tøn­nes er 58 år og ud­dan­net som re­ser­veof­fi­cer i hæ­ren og ad­vo­kat. Han har tid­li­ge­re væ­ret an­sat i Eg­mont kon­cer­nen og har her­un­der væ­ret di­rek­tør for Nor­disk Film Bi­o­gra­fer A/S i en læn­ge­re periode.

Bå­de i sit pro­fes­sio­nel­le liv og pri­vat er han en­ga­ge­ret i di­ver­se so­ci­a­le og kul­tu­rel­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Han er be­sty­rel­ses­med­lem i Co­pen­ha­gen Phil samt rå­d­gi­ver for Gir­l­talk – beg­ge in­sti­tu­tio­ner som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond al­le­re­de støt­ter, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen. 

Be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sten Obel frem­hæ­ver, at Jo­hn Amund Tøn­nes gen­nem he­le sin er­hvervskar­ri­e­re har haft stor fo­kus på kun­der­ne, som i fon­dens op­tik er at sam­men­lig­ne med ansøgerne. 

”Jo bed­re, vi ev­ner at lyt­te til og for­stå an­sø­ger­ne og det, de ger­ne vil, jo bed­re bli­ver de pro­jek­ter, vi støt­ter. Vi for­ven­ter, at den sto­re er­fa­ring, som Jo­hn kom­mer med, vil styr­ke den ud­vik­ling og pro­fes­sio­na­li­se­ring, som vi he­le ti­den stræ­ber ef­ter, samt ind­sat­sen for at gø­re frem­ti­den en lil­le smu­le bed­re for os al­le. At Jo­hn des­u­den er em­pa­tisk og tro­vær­dig pas­ser godt til fon­dets sel­vop­fat­tel­se,” si­ger Chri­sten Obel. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer