Ny direktør i Det Obelske Familiefond

Be­sty­rel­sen for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond an­sæt­ter Jo­hn Amund Tøn­nes som ny di­rek­tør for fa­mi­lie­fon­den.

John A. Tønnes (foto: Sten Brogaard)
Jo­hn A. Tøn­nes (fo­to: Sten Bro­gaard)

Tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for La­ge­ka­ge­hu­set A/S, Jo­hn Amund Tøn­nes til­træ­der pr. 1. ju­ni 2020 som ny fonds­di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond.

”Det er et stort pri­vil­e­gi­um at få lov til at stå i spid­sen for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds dag­li­ge virk­som­hed og at bi­dra­ge til den fort­sat­te ud­vik­ling af fon­dets so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter. Job­bet er sær­de­les me­nings­fuldt, og jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang og til at mø­de mi­ne nye kol­le­ger, fon­dens an­sø­ge­re, sam­ar­bejds­part­ne­re og øv­ri­ge in­ter­es­sen­ter,” si­ger Jo­hn Amund Tøn­nes i en pres­se­med­del­el­se fra fon­den.

Jo­hn Amund Tøn­nes er 58 år og ud­dan­net som re­ser­veof­fi­cer i hæ­ren og ad­vo­kat. Han har tid­li­ge­re væ­ret an­sat i Eg­mont kon­cer­nen og har her­un­der væ­ret di­rek­tør for Nor­disk Film Bi­o­gra­fer A/S i en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Bå­de i sit pro­fes­sio­nel­le liv og pri­vat er han en­ga­ge­ret i di­ver­se so­ci­a­le og kul­tu­rel­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Han er be­sty­rel­ses­med­lem i Co­pen­ha­gen Phil samt rå­d­gi­ver for Gir­l­talk – beg­ge in­sti­tu­tio­ner som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond al­le­re­de støt­ter, skri­ver fon­den i pres­se­med­del­el­sen.

Be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sten Obel frem­hæ­ver, at Jo­hn Amund Tøn­nes gen­nem he­le sin er­hvervskar­ri­e­re har haft stor fo­kus på kun­der­ne, som i fon­dens op­tik er at sam­men­lig­ne med an­sø­ger­ne.

”Jo bed­re, vi ev­ner at lyt­te til og for­stå an­sø­ger­ne og det, de ger­ne vil, jo bed­re bli­ver de pro­jek­ter, vi støt­ter. Vi for­ven­ter, at den sto­re er­fa­ring, som Jo­hn kom­mer med, vil styr­ke den ud­vik­ling og pro­fes­sio­na­li­se­ring, som vi he­le ti­den stræ­ber ef­ter, samt ind­sat­sen for at gø­re frem­ti­den en lil­le smu­le bed­re for os al­le. At Jo­hn des­u­den er em­pa­tisk og tro­vær­dig pas­ser godt til fon­dets sel­vop­fat­tel­se,” si­ger Chri­sten Obel.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…