Annoncespot_img

Ny fondsdirektør på Bornholm

Bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond har ansat Tommy Bøgh Thomsen som ny direktør.

Tommy Bøgh Thomsen
Tom­my Bøgh Thom­sen, di­rek­tør for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

Ef­ter 15 år på po­sten som di­rek­tør og ad­mi­ni­stra­tor for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond har Svend Erik Pe­der­sen valgt at gå på pension.

”Det har væ­ret et fan­ta­stisk og me­get spæn­den­de job at væ­re ad­mi­ni­stra­tor for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, og jeg er per­son­ligt me­get tak­nem­me­lig for, at jeg fik den mu­lig­hed,” si­ger Svend Erik Pe­der­sen i en pressemeddelelse.

Som ny di­rek­tør for fon­den har be­sty­rel­sen valgt Tom­my Bøgh Thomsen.

”Jeg glæ­der mig til den­ne fan­ta­sti­ske mu­lig­hed for at ar­bej­de for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond. Fon­den ar­bej­der med al­men­nyt­ti­ge for­mål på Born­holm, og qua det go­de sam­ar­bej­de på tværs af in­ter­es­sen­ter på øen, så har fon­den mu­lig­hed for at en­ga­ge­re sig i og un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af Born­holm i en ræk­ke for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge. Det er en spæn­den­de op­ga­ve, som jeg er me­get yd­myg over­for, og som går godt i tråd med mi­ne øn­sker til den sid­ste del af mit ar­bejds­liv,” si­ger Tom­my Bøgh Thomsen.

Fon­den er stif­tet i for­bin­del­se med Born­holms Spa­re­kas­ses fu­sion med Spa­re­kas­sen SDS, der ind­gik i fu­sio­ner­ne som end­te i Nor­dea Bank.

Og det er og­så her, at Tom­my Bøgh Thom­sen har sin er­hvervs­mæs­si­ge baggrund.

Er­hvervskar­ri­e­ren har bort­set fra et en­kelt si­despring til Aar­hus Karls­hamn fra 1986-1991 væ­ret i Nor­dea. Langt de fle­ste år i en le­der­rol­le og in­den­for er­hvervskun­de­seg­men­tet, se­ne­ste som Re­gions­di­rek­tør i Bu­si­ness Banking, Re­gion Syd­dan­mark & Born­holm, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer