Ny fondsrådgiver til den A.P. Møllerske Støttefond

Det sociale team i Den A.P. Møllerske Støttefond ansætter ny fondsrådgiver, der skal styrke dialogen med civilsamfundet.

Kristian Krogh Hansen
Kri­sti­an Krogh Han­sen (fo­to: Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond).

Kri­sti­an Krogh Han­sen er ny fonds­rå­d­gi­ver i Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fonds so­ci­a­le team.

Én af Kri­sti­an Krogh Han­sens op­ga­ver bli­ver at styr­ke fon­dens “di­a­log med fel­tet om, hvor­dan ci­vil­sam­fun­det kom­mer med i ind­sat­ser med fo­kus på hjælp til selv­hjælp for ud­sat­te bor­ge­re,” skri­ver Katja Teil­mann, se­kre­ta­ri­ats­le­der for det so­ci­a­le om­rå­de hos Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond på Linkedin.

Kri­sti­an Krogh Han­sen skif­ter til fon­den fra en stil­ling som se­ni­o­r­kon­su­lent og rå­d­gi­ver hos Cen­ter for Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de. Han har bl.a. be­skæf­ti­get sig med re­k­rut­te­ring og le­del­se af fri­vil­li­ge, her­un­der cor­pora­te vo­lun­te­e­ring, em­ploy­ee vo­lun­te­e­ring, in­te­gra­tion, mi­no­ri­tetskul­tur og mang­fol­dig­hed i det fri­vil­li­ge so­ci­a­le arbejde.

Kri­sti­an Krogh Han­sen er ba­chel­or i re­li­gions­hi­sto­rie og cand.mag. i re­li­gions­so­cio­lo­gi. Han har me­re end 15 års er­fa­ring med fri­vil­lig­hed og le­del­se bå­de som be­sty­rel­ses­med­lem, rå­d­gi­ver, un­der­vi­ser og men­tor i Dan­mark og udlandet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer