Ny formand i Ny Carlsbergfondet

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen bli­ver ny be­sty­rel­ses­for­mand i Ny Carls­berg­fon­det.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen (fo­to: Les Ka­ner)

 
Glyp­to­te­kets di­rek­tør, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, til­træ­der som for­mand for Ny Carls­berg­fon­det, når mu­se­ets be­sty­rel­se har an­sat en ny di­rek­tør.
Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har ud­pe­get af­lø­se­ren for Kar­sten Ohrt, der på grund af syg­dom har truk­ket sig som for­mand for Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se.

”Vi har ud­pe­get Chri­sti­ne, for­di hun har alt det, der skal til for at bli­ve en ex­cel­lent for­mand: stær­ke kom­pe­ten­cer og stor er­fa­ring in­den for bå­de den dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunst­ver­den, le­de­rev­ner, in­te­gri­tet og in­nova­tions­kraft. Hun for­mår at tæn­ke nyt med respekt for hi­sto­ri­en, hvil­ket er ut­ro­lig vig­tigt i Carls­berg­fa­mi­li­en. Sam­ti­dig er jeg stolt af, at vi for før­ste gang får en kom­pe­tent kvin­de i spid­sen for Ny Carls­berg­fon­det. Det er et stort an­svar at le­de en af Dan­marks mest ind­fly­del­ses­ri­ge kunst­fon­de, et an­svar, som jeg er over­be­vist om, at Chri­sti­ne vil for­val­te til ful­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pres­se­med­del­el­se.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen har tid­li­ge­re væ­ret med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se (2015-2017). Des­u­den har hun væ­ret di­rek­tør for KØS – Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum (2007 til 2017) og var i pe­ri­o­den 2011 til 2015 for­mand for Or­ga­ni­sa­tio­nen af Dan­ske Mu­se­er.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen er ud­dan­net cand.mag. i dansk og kunst­hi­sto­rie fra hhv. Roskil­de Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har en ma­ster i Mu­se­o­lo­gi og Le­del­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet samt en mu­se­ums­le­der­ud­dan­nel­se fra The Get­ty Le­a­ders­hip In­sti­tu­te i Ca­li­for­ni­en.

”Po­sten som for­mand er et drømm­ejob, som jeg til­træ­der med li­ge de­le yd­myg­hed og vir­ke­lyst. Ny Carls­berg­fon­det har en ene­stå­en­de po­si­tion bå­de i den dan­ske fonds­ver­den og i den dan­ske kunst­ver­den. Med sin kunst­fag­li­ge tyng­de, sin rig­dom og hand­le­kraft ind­ta­ger fon­det en sær­lig plads, når det gæl­der mu­lig­he­den for at på­vir­ke, un­der­støt­te og in­spi­re­re ud­vik­lin­gen in­den for kun­sten i bre­de­ste for­stand. Jeg ser frem til sam­men med mi­ne kol­le­ger at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af vo­res rol­le og po­si­tion i det dan­ske fondsland­skab i respekt for vo­res vi­sio­næ­re og en­tre­prenan­te stif­ter Carl Ja­cob­sens øn­ske om al­tid at ar­bej­de ’i Kun­stens tje­ne­ste’,” ud­ta­ler Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i pres­se­med­del­el­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.