Ny formand i Ny Carlsbergfondet

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen bli­ver ny be­sty­rel­ses­for­mand i Ny Carlsbergfondet.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen (fo­to: Les Kaner)

 
Glyp­to­te­kets di­rek­tør, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, til­træ­der som for­mand for Ny Carls­berg­fon­det, når mu­se­ets be­sty­rel­se har an­sat en ny direktør.
Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har ud­pe­get af­lø­se­ren for Kar­sten Ohrt, der på grund af syg­dom har truk­ket sig som for­mand for Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se.

”Vi har ud­pe­get Chri­sti­ne, for­di hun har alt det, der skal til for at bli­ve en ex­cel­lent for­mand: stær­ke kom­pe­ten­cer og stor er­fa­ring in­den for bå­de den dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunst­ver­den, le­de­rev­ner, in­te­gri­tet og in­nova­tions­kraft. Hun for­mår at tæn­ke nyt med respekt for hi­sto­ri­en, hvil­ket er utro­lig vig­tigt i Carls­berg­fa­mi­li­en. Sam­ti­dig er jeg stolt af, at vi for før­ste gang får en kom­pe­tent kvin­de i spid­sen for Ny Carls­berg­fon­det. Det er et stort an­svar at le­de en af Dan­marks mest ind­fly­del­ses­ri­ge kunst­fon­de, et an­svar, som jeg er over­be­vist om, at Chri­sti­ne vil for­val­te til ful­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pressemeddelelse. 

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen har tid­li­ge­re væ­ret med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se (2015-2017). Des­u­den har hun væ­ret di­rek­tør for KØS – Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum (2007 til 2017) og var i pe­ri­o­den 2011 til 2015 for­mand for Or­ga­ni­sa­tio­nen af Dan­ske Museer. 

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen er ud­dan­net cand.mag. i dansk og kunst­hi­sto­rie fra hhv. Roskil­de Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har en ma­ster i Mu­se­o­lo­gi og Le­del­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet samt en mu­se­ums­le­der­ud­dan­nel­se fra The Get­ty Le­a­ders­hip In­sti­tu­te i Californien.

”Po­sten som for­mand er et drømm­ejob, som jeg til­træ­der med li­ge de­le yd­myg­hed og vir­ke­lyst. Ny Carls­berg­fon­det har en ene­stå­en­de po­si­tion bå­de i den dan­ske fonds­ver­den og i den dan­ske kunst­ver­den. Med sin kunst­fag­li­ge tyng­de, sin rig­dom og hand­le­kraft ind­ta­ger fon­det en sær­lig plads, når det gæl­der mu­lig­he­den for at på­vir­ke, un­der­støt­te og in­spi­re­re ud­vik­lin­gen in­den for kun­sten i bre­de­ste for­stand. Jeg ser frem til sam­men med mi­ne kol­le­ger at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af vo­res rol­le og po­si­tion i det dan­ske fondsland­skab i respekt for vo­res vi­sio­næ­re og en­tre­prenan­te stif­ter Carl Ja­cob­sens øn­ske om al­tid at ar­bej­de ’i Kun­stens tje­ne­ste’,” ud­ta­ler Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i pressemeddelelsen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…