Ny formand i Ny Carlsbergfondet

Christine Buhl Andersen bliver ny bestyrelsesformand i Ny Carlsbergfondet.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen (fo­to: Les Kaner)

 
Glyp­to­te­kets di­rek­tør, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, til­træ­der som for­mand for Ny Carls­berg­fon­det, når mu­se­ets be­sty­rel­se har an­sat en ny direktør.
Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har ud­pe­get af­lø­se­ren for Kar­sten Ohrt, der på grund af syg­dom har truk­ket sig som for­mand for Ny Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

”Vi har ud­pe­get Chri­sti­ne, for­di hun har alt det, der skal til for at bli­ve en ex­cel­lent for­mand: stær­ke kom­pe­ten­cer og stor er­fa­ring in­den for bå­de den dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunst­ver­den, le­de­rev­ner, in­te­gri­tet og in­nova­tions­kraft. Hun for­mår at tæn­ke nyt med respekt for hi­sto­ri­en, hvil­ket er utro­lig vig­tigt i Carls­berg­fa­mi­li­en. Sam­ti­dig er jeg stolt af, at vi for før­ste gang får en kom­pe­tent kvin­de i spid­sen for Ny Carls­berg­fon­det. Det er et stort an­svar at le­de en af Dan­marks mest ind­fly­del­ses­ri­ge kunst­fon­de, et an­svar, som jeg er over­be­vist om, at Chri­sti­ne vil for­val­te til ful­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pressemeddelelse. 

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen har tid­li­ge­re væ­ret med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se (2015-2017). Des­u­den har hun væ­ret di­rek­tør for KØS – Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum (2007 til 2017) og var i pe­ri­o­den 2011 til 2015 for­mand for Or­ga­ni­sa­tio­nen af Dan­ske Museer. 

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen er ud­dan­net cand.mag. i dansk og kunst­hi­sto­rie fra hhv. Roskil­de Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har en ma­ster i Mu­se­o­lo­gi og Le­del­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet samt en mu­se­ums­le­der­ud­dan­nel­se fra The Get­ty Le­a­ders­hip In­sti­tu­te i Californien.

”Po­sten som for­mand er et drømm­ejob, som jeg til­træ­der med li­ge de­le yd­myg­hed og vir­ke­lyst. Ny Carls­berg­fon­det har en ene­stå­en­de po­si­tion bå­de i den dan­ske fonds­ver­den og i den dan­ske kunst­ver­den. Med sin kunst­fag­li­ge tyng­de, sin rig­dom og hand­le­kraft ind­ta­ger fon­det en sær­lig plads, når det gæl­der mu­lig­he­den for at på­vir­ke, un­der­støt­te og in­spi­re­re ud­vik­lin­gen in­den for kun­sten i bre­de­ste for­stand. Jeg ser frem til sam­men med mi­ne kol­le­ger at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af vo­res rol­le og po­si­tion i det dan­ske fondsland­skab i respekt for vo­res vi­sio­næ­re og en­tre­prenan­te stif­ter Carl Ja­cob­sens øn­ske om al­tid at ar­bej­de ’i Kun­stens tje­ne­ste’,” ud­ta­ler Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer