Ny formand i Otto Mønsteds Fond

Bo Stærmose falder for aldersgrænsen i Otto Mønsteds Fond og udtræder af bestyrelsen.

Fhv. adm. di­rek­tør i Ale­ris Ham­let Ho­spi­ta­ler A/S, Nis Al­strup, er ny be­sty­rel­ses­for­mand i Ot­to Møn­steds Fond ( Fo­to: Ale­ris Hamlet).

Som føl­ge af den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se ud­træ­der 73-åri­ge Bo Stærmose ef­ter ti år som med­lem af be­sty­rel­sen for Ot­to Møn­steds Fond, hvor han har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand si­den 2018.

Ny mand på for­mand­spo­sten er Nis Al­strup, som er ud­pe­get af Dansk Er­hverv og har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i fi­re år.

Nis Al­strup er tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ale­ris Ham­let Ho­spi­ta­ler. Han er for­mand for bran­che­for­e­nin­gen for pri­vat­ho­spi­ta­ler, Sund­hed Dan­mark og sid­der der­u­d­over i be­sty­rel­sen for sel­ska­ber­ne Stem­form A/S og Ad­va­light Aps.

Nyt bestyrelsesmedlem udpeget

Dansk In­du­stri, der og­så har ud­peg­nings­ret til en af de tre be­sty­rel­ses­po­ster, har ud­pe­get Vi­be­ke Svend­sen til at over­ta­ge den va­kan­te post ef­ter Bo Stærmose.

Vi­be­ke Svend­sen er for­mand i Dansk In­du­stris smv-ud­valg. Hun er fhv. di­rek­tør og part­ner i En­vo­t­herm A/S, som ud­vik­ler tek­no­lo­gi­ske an­læg, der se­pa­re­rer foru­re­ning fra virk­som­he­ders spil­de­vand med hen­blik på at gen­an­ven­de van­det i produktionen.

”Det er en stor ære for mig at få lov til at væ­re en del af be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond. Det er fon­dens ho­ved­for­mål at bi­dra­ge til ud­vik­ling af Dan­marks han­del og in­du­stri, og det har al­tid væ­ret mit for­mål med ud­valgs- og be­sty­rel­ses­ar­bej­de at for­bed­re for­hol­de­ne for især iværk­sæt­te­re og de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der,” si­ger Vi­be­ke Svend­sen i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Bestyrelsen i Otto Mønsteds Fond:

Nis Al­strup (for­mand), ud­pe­get af Dansk Erhverv
Bjar­ne Kjær Ers­bøll, ud­pe­get af DTU
Vi­be­ke Svend­sen, ud­pe­get af Dan­ske Industri

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer