Ny formand i Tryghedsgruppen

Ida Sofie Jensen er ny formand for Tryghedsgruppen. Tidligere formand Jesper Hjulmand valgte ikke at genopstille.

Ida Sofie Jensen
”Vi ska­ber mest tryg­hed, hvis vi er fæl­les om det," si­ger den nye for­mand for Tryg­heds­grup­pen, Ida So­fie Jen­sen (fo­to: Tryghedsgruppen)

Ho­ve­d­e­je­ren bag Tryg­fon­den og Tryg For­sik­ring, Tryg­heds­grup­pen, skif­te­de ud i be­sty­rel­sen til se­ne­ste re­præ­sen­tant­skabs­mø­de. Ida So­fie Jen­sen, kon­cer­n­chef for Læ­ge­mid­de­lin­du­stri­for­e­nin­gen, er valgt som ny for­mand. I for­bin­del­se med mø­det vedt­og Tryg­heds­grup­pen og­så en ny strategi.

”Vi ska­ber mest tryg­hed, hvis vi er fæl­les om det. Tryg­heds­grup­pen har over 1 mio. med­lem­mer, og sam­men kan vi gen­nem vo­res ho­ve­d­e­jer­skab af Tryg og Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser væ­re med til at styr­ke tryg­he­den for al­le dan­ske­re. Vo­res nye stra­te­gi bin­der vo­res ak­ti­vi­te­ter end­nu bed­re sam­men og sæt­ter ret­nin­gen for, hvor­dan vi de kom­men­de år vil in­ve­ste­re i Dan­marks tryg­hed,” si­ger Ida So­fie Jen­sen i en pressemeddelelse.

Øv­ri­ge valg
  • Claus Wi­stoft, Ida So­fie Jen­sen og Ka­ren Bladt blev indstil­let til Trygs bestyrelse.
  • Jørn Ri­se An­der­sen og Magnus Sko­vrind Pe­der­sen blev valgt som næst­for­mænd for Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.
  • Jens Bi­gum blev gen­valgt som for­mand for repræsentantskabet.
  • Jens Wint­her Jen­sen, Lis­beth Oxholm An­der­sen og Ru­ne Holm blev valgt til Tryg­fon­dens bevillingsudvalg.
  • Kurt H. Jør­gen­sen, Le­na Bauns­gaard Pe­der­sen og Lo­ne Po­ul­sen blev valgt til Tryg­heds­grup­pens valgbestyrelse.

Ida So­fie Jen­sen har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2011 og blev valgt som næst­for­mand i 2014.

Ud­over for­mands­skif­tet blev Jens Ot­to Størup, di­rek­tør i Mo­tor­sty­rel­sen, og Jørn Ri­se An­der­sen, for­bunds­for­mand i Dansk Told og Skat­te­for­bund, valgt ind. Ud trå­d­te til gen­gæld An­ders Hjul­mand, der ik­ke genop­stil­le­de til re­præ­sen­tant­ska­bet, og Jes­per Hjul­mand, der ik­ke genop­stil­le­de til bestyrelsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer