Ny programchef i Egmont Fonden

Egmont Fonden ansætter Mads Espersen Lyager som programchef i fondens støtte- og bevillingsadministration.

Mads Es­per­sen Ly­a­ger star­ter d. 1. fe­bru­ar som ny pro­gram­chef i Eg­mont Fonden.

Eg­mont Fon­dens nye pro­gram­chef kom­mer fra en stil­ling som kon­su­lent i Mo­bi­lize Stra­te­gy Con­sul­ting A/S.

”Jeg glæ­der mig van­vit­tigt til 1. fe­bru­ar at star­te som ny pro­gram­chef i Eg­mont Fon­den. Her får jeg an­sva­ret for, sam­men med go­de kol­le­ger, at fin­de de or­ga­ni­sa­tio­ner og ini­ti­a­ti­ver, som bedst kan bi­dra­ge til at sik­re, at al­le børn og un­ge kan gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se,” si­ger Mads Es­per­sen Lyager.

Han har des­u­den so­lid er­fa­ring med le­del­se in­den for fri­vil­lig­hed og ci­vil­sam­fund. Han er blandt an­det næst­for­mand i Fri­vil­li­g­rå­det på fjer­de år, med­lem af Børns Vil­kårs Ad­visory Bo­ard og tid­li­ge­re lands­for­mand for Ung­dom­mens Rø­de Kors, op­ly­ser Eg­mont Fonden.

Mads Es­per­sen Ly­a­ger er ud­dan­net Cand. merc., In­ter­na­tio­nal Eco­no­mic Con­sul­ting fra Aar­hus Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer