Ny sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond

Lotte G. Lundberg tiltræder som ny sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond.

Lotte G. Lundberg
 
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der ud­de­ler pen­ge til for­del for ud­vik­ling af dansk skibs­fart, får næ­ste år ny se­kre­ta­ri­ats­chef. Lot­te G. Lund­berg til­træ­der stil­lin­gen den 1. ja­nu­ar 2019, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

”Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond fun­ge­rer som fød­sels­hjæl­per for man­ge in­nova­ti­ve og frem­tids­orien­te­rede er­hvervs­mæs­si­ge pro­jek­ter og mu­lig­gør en ræk­ke forsk­nings­mæs­si­ge og an­dre al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter til glæ­de og gavn for Det Blå Dan­mark. Med val­get af Lot­te G. Lund­berg me­ner vi at ha­ve fun­det den helt ret­te per­son til at vi­dere­fø­re det­te ar­bej­de. Vi by­der Lot­te vel­kom­men og ser frem til et godt og kon­struk­tivt sam­ar­bej­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Tom­my Thom­sen i pressemeddelelsen. 

Lot­te G. Lund­berg har i man­ge år væ­ret an­sat i A.P. Møl­ler – Mær­sk, Ma­ersk Line/Maersk Lo­gi­sti­cs og Ma­ersk Bro­ker i fle­re for­ret­nings­stra­te­gi­ske rol­ler. De se­ne­ste par år har Lot­te G. Lund­berg be­skæf­ti­get sig med be­sty­rel­ses­ar­bej­de, og hun sid­der i en ræk­ke dan­ske og in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der in­den­for ship­ping, trans­port, hav­ne­drift, og ma­ri­tim produktion. 

“Jeg glæ­der mig me­get til at træ­de ind i rol­len som se­kre­ta­ri­ats­chef i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond. Min bag­grund in­den­for ship­ping, trans­port og ma­ri­tim pro­duk­tion, her­un­der sær­ligt over 15 års er­fa­ring med ny­byg­nings­for­ret­ning, kan for­hå­bent­ligt bi­dra­ge til ud­fø­rel­sen af fon­dens for­mål at støt­te pro­jek­ter, der frem­mer dansk skibs­fart, værft­sin­du­stri og ud­styrs­pro­duk­tion,” si­ger Lot­te G. Lund­berg i pressemeddelelsen. 

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me ud­del­te sid­ste år 38 mio. kr. til 75 an­sø­ge­re. Fon­den blev tid­li­ge­re i år med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer