Ny seniorrådgiver i Bikubenfonden

Bikubenfonden henter ny seniorrådgiver til det sociale område. Jakob Schjørring kommer fra en stilling i Rockwool Fondens Interventionsenhed.

Jakob Schjørring
Jakob Schjør­ring (fo­to: Bikubenfonden)

Bi­ku­ben­fon­den har an­sat Jakob Schjør­ring som se­ni­o­r­rå­d­gi­ver og kon­cep­t­ud­vik­ler på fon­dens socialområde.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Jakob Schjør­ring kom­mer fra en stil­ling i In­ter­ven­tions­en­he­den i Ro­ck­wool Fon­den, hvor han de se­ne­ste tre år har haft an­svar for at til­ret­te­læg­ge in­nova­tions­pro­ces­ser og kon­cep­t­ud­vik­le ind­sat­ser må­l­ret­tet ud­sat­te un­ge på tværs af fon­den, kom­mu­ner, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og ngo’er.

For­in­den har 43-åri­ge Jakob Schjør­ring ar­bej­det ti år i det tvær­mi­ni­ste­ri­el­le Mind­lab, som luk­ke­de ved ud­gan­gen af 2018.

”I Bi­ku­ben­fon­den er vi op­ta­ge­de af, hvor­dan vi som fond kan væ­re med til at ska­be og ud­vik­le bæ­re­dyg­ti­ge in­nova­ti­ve løs­nin­ger på so­ci­a­l­om­rå­det. Det­te fo­kus bli­ver styr­ket med Jakobs vi­den fra ar­bej­det med må­l­grup­pen og hans kom­pe­ten­cer og er­fa­ring med at ska­be so­ci­al in­nova­tion fra bl.a. Ro­ck­wool Fon­den og Mind­lab,” si­ger che­fen for so­ci­a­l­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, Si­ne Egede.

Jakob Schjør­ring ser frem til ar­bej­det med at løf­te un­ge fra kan­ten i Bikubenfonden.

”Bi­ku­ben­fon­dens am­bi­tion om at gø­re an­søg­nings­pro­ces­ser til in­nova­tions­pro­ces­ser mat­cher fuld­stæn­dig min er­fa­ring med, at det bå­de er svært, ta­ger tid og of­test kræ­ver vi­dens- og pro­ces­støt­te at ny­ska­be mu­lig­he­der for un­ge på kan­ten. Jeg ser utro­lig me­get frem til at væ­re en del af et team, der vil un­der­støt­te al­le de dyg­ti­ge ak­tø­rer på om­rå­det med net­op dét,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer