Nyt bestyrelsesmedlem i Dreyers Fond

Arkitekt Kathrin Susanna Gimmel indtræder som fagmedlem i Dreyers Fonds bestyrelse.

"Sti­gen­de so­ci­al ulig­hed og kli­ma­kri­se kal­der på nytæn­ken­de ini­ti­a­ti­ver fra ar­ki­tekt­bran­chen, og det an­svar kan Drey­ers Fond væ­re med til at løf­te ved at støt­te pro­jek­ter, der bå­de sæt­ter en agen­da og vi­ser hand­le­kraft," si­ger Kat­hrin Sus­an­na Gimmel.

Part­ner i JAJA Ar­chi­tects, Kat­hrin Sus­an­na Gim­mel, bli­ver nyt fag­med­lem i be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”En me­get stærk fag­lig­hed og et stort en­ga­ge­ment in­den for ar­ki­tek­tur har væ­ret af­gø­ren­de for vo­res valg af Kat­hrin Sus­an­na Gim­mel, der nu skal fron­te fon­dens støt­te til ar­ki­tekt­bran­chen og ar­ki­tek­tur og væ­re en del af de man­ge pro­jek­ter, som fon­den er in­vol­ve­ret i sam­men med vo­res sta­ke­hol­ders,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Drey­ers Fond, Claus Bar­rett Christiansen.

Drey­ers Fonds be­sty­rel­se be­står af ad­vo­kat og part­ner hos Bech-Bruun, Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen, og CEO for Roskil­de Festi­val Group, Sig­ne Lop­d­rup, samt ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Drey­ers Fond, Bo Rygaard.

Kat­hrin Sus­an­na Gim­mel bli­ver det fjer­de og sid­ste med­lem, når hun ind­træ­der i be­sty­rel­sen den 1. april 2023.

”Jeg ser frem til at be­gyn­de mit be­sty­rel­ses­ar­bej­de i Drey­ers Fond og er mig me­get be­vidst om an­sva­ret ved filan­tro­pisk ar­bej­de. Som hel­hed har de dan­ske fon­de til­ta­gen­de få­et en stør­re rol­le i sam­fun­det, og Drey­ers Fond er med til at ska­be et frirum for fag­lig ud­vik­ling. Jeg har de sid­ste ti år fulgt med i hvor høj grad, Drey­ers Fond har haft be­tyd­ning for ar­ki­tekt­fa­get. Den ud­vik­ling glæ­der jeg mig til at bi­dra­ge til,” ud­ta­ler Kat­hrin Sus­an­na Gim­mel i pres­se­med­del­el­sen og uddyber:

”Sti­gen­de so­ci­al ulig­hed og kli­ma­kri­se kal­der på nytæn­ken­de ini­ti­a­ti­ver fra ar­ki­tekt­bran­chen, og det an­svar kan Drey­ers Fond væ­re med til at løf­te ved at støt­te pro­jek­ter, der bå­de sæt­ter en agen­da og vi­ser hand­le­kraft. Jeg vil nø­dig væ­re for kon­kret, men det er min grund­hold­ning, at ar­ki­tekt­fa­get er mest in­ter­es­sant, når det åb­ner sig mod ver­den og ik­ke luk­ker sig om sig selv. Som sam­fund og ver­den har vi sto­re op­ga­ver for­an os, og ar­ki­tek­ter kan spil­le en vig­tig rol­le,” si­ger hun.

Drey­ers Fond er grund­lagt i 1976 med det for­mål at støt­te al­men­nyt­tigt med sær­ligt fo­kus på ar­ki­tekt- og ad­vo­kat­bran­chen. Fon­dens ud­de­lin­ger er ba­se­ret på ejen­dom­me, og in­ve­ste­rin­ger­ne her fun­ge­rer og­så som filan­tro­pisk red­skab i sig selv.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer