Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden Ensomme Gamles Værn

Tidligere direktør i Lego Fonden, Morten Aagaard, indtræder i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn.

Morten Aagaard
 
Kors­hær­s­præst i Aar­hus, Mor­ten Aa­gaard, er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Fon­den En­som­me Gam­les Værn. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

Mor­ten Aa­gaard er cand.theol. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og har tid­li­ge­re væ­ret di­rek­tør i Le­go Fon­den (2008-2012) og i Ole Kirks Fond (2003-2012). Før det var han i ti år ge­ne­ral­se­kre­tær for Bi­bel­sel­ska­bet. I 2013 blev han le­der for Kir­kens Kors­hær i Aarhus. 

”Her fik han i sam­ar­bej­de med kom­mu­nen åb­net by­ens før­ste fixe­rum i kir­kens kæl­der­lo­ka­ler. Han fik og­så vendt bund­linj­en til et plus, og byg­nin­ger­ne blev gen­nem­renove­ret, in­den han i 2016 skif­te­de le­der­ka­sket­ten ud med pi­be­kra­ven og blev kors­hær­s­præst,” skri­ver Fon­den En­som­me Gam­les Værn i pressemeddelelsen.

I kraft af sit ar­bej­de som kors­hær­s­præst i Aar­hus har Mor­ten Aa­gaard i for­vej­en stort kend­skab til fon­dens al­men­vel­gø­ren­de aktiviteter.

”Hver ene­ste dag i mit ar­bej­de i Kir­kens Kors­hær mø­der jeg men­ne­sker, som er en­som­me, og som har brug for en hånds­ræk­ning. Fon­den En­som­me Gam­les Værn har en nær­hed og hjer­te­var­me, og be­vil­lin­ger gi­ves ik­ke for at få en ge­vinst re­tur. Man­ge fon­de i dag kræ­ver evi­dens og prog­no­ser, mens Fon­den En­som­me Gam­les Værn er en ud­strakt hånd til et med­men­ne­ske,” si­ger Mor­ten Aagaard.

Fon­den En­som­me Gam­les Værn er forsk­nings­o­ri­en­te­ret, hu­ma­ni­tær og står og­så for den so­ci­a­le ind­sats For­tæl for Li­vet. En­som­me Gam­les Værn blev stif­tet i 1910, og fon­dens mid­ler stam­mer bl.a. fra ind­sam­lin­ger og arv. Der ud­de­les støt­te til nye ini­ti­a­ti­ver, der sær­ligt til­go­de­ser mar­gi­na­li­se­re­de grup­per som flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, hjem­lø­se og an­dre so­ci­alt udsatte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer