Nyt bestyrelsesmedlem i Fondenes Videnscenter

Forkvinde i Ny Carlsbergfondet Christine Buhl Andersen er indtrådt i Fondenes Videnscenters bestyrelse.

For­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter (fo­to: Les Kaner).

I for­bin­del­se med sin til­træ­del­se som be­sty­rel­ses­for­mand for Bit­ten og Mads Clau­sens Fond har Per Ege­bæk Ha­ve valgt at træk­ke sig fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters bestyrelse.

I ste­det bli­ver for­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, nyt be­sty­rel­ses­med­lem i fondsforeningen.

Det op­ly­ser Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en pressemeddelelse.

“Jeg ser me­get frem til at be­gyn­de ar­bej­det som be­sty­rel­ses­med­lem i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og vil ger­ne kvit­te­re for den til­lid, der er vist mig først som sup­ple­ant og nu som med­lem. Si­den etab­le­rin­gen har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter be­vist sin re­le­vans og be­tyd­ning for Fonds­dan­mark, og jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge til den ud­vik­ling, der og­så i åre­ne frem­over skal be­ly­se re­le­van­te em­ner, da­ta og ind­sig­ter til gavn for fon­de­nes ar­bej­de,” ud­ta­ler Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen blev valgt som ny sup­ple­ant på den or­di­næ­re ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter 29. marts 2022 sam­men med Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen, di­rek­tør i Oak Foundation.

Den sam­le­de be­sty­rel­se ser nu så­le­des ud:

Bestyrelsesmedlemmer

Jes­per Ny­gård, Re­al­da­nia (for­mand)
Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­dea-fon­den (næst­for­mand)
Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond, KV Fon­den og KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond
Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens fond
Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, Au­gusti­nus Fonden
Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, Eg­mont Fonden
Mads Le­bech, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond
Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, Be­vi­ca Fonden
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, Ny Carlsbergfondet

Suppleanter til bestyrelsen

Ane Hen­drik­sen, Ve­lux Fonden
Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen, Oak Fo­un­da­tion Denmark

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer