Nyt medlem af bestyrelsen i Julemærkefonden

Mette Lindgaard er indtrådt i Julemærkefondens bestyrelse. Fonden har netop opgjort omsætningen vedrørende salg af Julemærket i 2020 til 9,9 mio. kr., og dermed blev nedgangen i forhold til 2019 langt mindre end forventet.

Mette Lindgaard (foto: Julemærkefonden)
Met­te Lind­gaard (fo­to: Julemærkefonden)

Den 11 per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Ju­le­mær­ke­fon­den har få­et et nyt ansigt.

50-åri­ge Met­te Lind­gaard, der be­teg­nes som en af lan­dets før­en­de eks­per­ter in­den for vel­færd på bå­de kom­mu­nalt og na­tio­nalt ni­veau, er så­le­des net­op ind­t­rå­dt som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Julemærkefonden.

Met­te Lind­gaard, som er part­ner i re­vi­sions- og kon­su­lentvirk­som­he­den Pwc, har ar­bej­det med vel­færds­om­rå­det i 20 år som em­beds­mand, kom­mu­nal chef og kon­su­lent. Hun har blandt an­det væ­ret an­svar­lig for en lang ræk­ke stra­te­gi­ske pro­jek­ter med fo­kus på sår­ba­re børn og un­ge, voks­ne og ældre.

Med sin sto­re vi­den om sår­ba­re og ud­sat­te børn kan hun til­fø­je nye ind­sig­ter til vo­res arbejde.

Sø­ren Ravn Jen­sen – di­rek­tør, Julemærkefonden

”Vi er gla­de for at kun­ne til­knyt­te Met­te Lind­gaard til vo­res be­sty­rel­se. Med sin sto­re vi­den om sår­ba­re og ud­sat­te børn kan hun til­fø­je nye ind­sig­ter til vo­res ar­bej­de. Det gæl­der bå­de i vo­res ar­bej­de med bør­ne­nes ud­vik­ling og i do­ku­men­ta­tio­nen af vo­res re­sul­ta­ter,” si­ger di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen i en pressemeddelelse.

Li­ge så stor er glæ­den hos det nye bestyrelsesmedlem.

”Jeg er utro­lig glad for at bli­ve en del af Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se, for­di jeg he­r­i­gen­nem får mu­lig­hed for at bru­ge min er­fa­ring og kom­pe­ten­cer på en me­get vig­tig sag, der står mit hjer­te nær,” si­ger Met­te Lindgaard.

Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se be­står af 11 med­lem­mer: Syv per­so­ner fra er­hvervs­li­vet, pri­va­te el­ler of­fent­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og fi­re me­d­ar­bej­der­valg­te re­præ­sen­tan­ter. For­mand er HR-chef i Po­st­n­ord Hans Erik Lindkvist.

Beskedent fald i salg af Julemærket

Blandt de punk­ter, be­sty­rel­sen net­op har haft på dags­or­de­nen, er sta­tus for sal­get af Ju­le­mær­ket i 2020.

De se­ne­re år er in­ter­es­sen for at sen­de ju­le­kort med po­sten da­let, og i takt med det er sal­get af Ju­le­mær­ket gå­et til­sva­ren­de ned. Der­for hav­de fon­den på for­hånd en for­vent­ning om et fald i sal­get af 2020-ud­ga­ven af Ju­le­mær­ket på op til 10 pro­cent sam­men­holdt med 2019.

Men om­sæt­nin­gen i 2020 end­te på 9,9 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med er der ta­le om et be­ske­dent fald på fi­re pro­cent i for­hold til om­sæt­nin­gen på 10,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019.

”Vi er me­get til­fred­se med årets re­sul­tat, og vi er dybt tak­nem­me­li­ge for, at så man­ge har valgt at støt­te os. Det vi­ser, at det lil­le Ju­le­mær­ke sta­dig har en stor be­tyd­ning for man­ge dan­ske­re,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

I for­hold til 2019 er sal­get gå­et lidt til­ba­ge i su­per­mar­ke­der og de­tail­hand­len, mens der til gen­gæld er frem­gang at spo­re i net­bu­tik­ker. Her har cor­o­na-re­strik­tio­ner, som har få­et fle­re til at hand­le over net­tet, gi­vet­vis spil­let en rol­le, po­in­te­r­er fon­den i en pressemeddelelse.

Ju­le­mær­ke­fon­den va­re­ta­ger drif­ten af fem Ju­le­mær­ke­hjem i Dan­mark. Hvert år får 1.000 børn i al­de­ren 7-14 år via et op­hold på et Ju­le­mær­ke­hjem hjælp til at ta­ck­le pro­ble­mer som mi­striv­sel, mob­ning og ensomhed. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer