Nyt medlem af bestyrelsen i Julemærkefonden

Met­te Lind­gaard er ind­t­rå­dt i Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se. Fon­den har net­op op­gjort om­sæt­nin­gen ved­rø­ren­de salg af Ju­le­mær­ket i 2020 til 9,9 mio. kr., og der­med blev ned­gan­gen i for­hold til 2019 langt min­dre end forventet.

Mette Lindgaard (foto: Julemærkefonden)
Met­te Lind­gaard (fo­to: Julemærkefonden)

Den 11 per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Ju­le­mær­ke­fon­den har få­et et nyt ansigt.

50-åri­­ge Met­te Lind­gaard, der be­teg­nes som en af lan­dets før­en­de eks­per­ter in­den for vel­færd på bå­de kom­mu­nalt og na­tio­nalt ni­veau, er så­le­des net­op ind­t­rå­dt som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Julemærkefonden.

Met­te Lind­gaard, som er part­ner i re­vi­sions- og kon­su­lentvirk­som­he­den Pwc, har ar­bej­det med vel­færds­om­rå­det i 20 år som em­beds­mand, kom­mu­nal chef og kon­su­lent. Hun har blandt an­det væ­ret an­svar­lig for en lang ræk­ke stra­te­gi­ske pro­jek­ter med fo­kus på sår­ba­re børn og un­ge, voks­ne og ældre.

Med sin sto­re vi­den om sår­ba­re og ud­sat­te børn kan hun til­fø­je nye ind­sig­ter til vo­res arbejde.

Sø­ren Ravn Jen­sen – di­rek­tør, Julemærkefonden

”Vi er gla­de for at kun­ne til­knyt­te Met­te Lind­gaard til vo­res be­sty­rel­se. Med sin sto­re vi­den om sår­ba­re og ud­sat­te børn kan hun til­fø­je nye ind­sig­ter til vo­res ar­bej­de. Det gæl­der bå­de i vo­res ar­bej­de med bør­ne­nes ud­vik­ling og i do­ku­men­ta­tio­nen af vo­res re­sul­ta­ter,” si­ger di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen i en pressemeddelelse.

Li­ge så stor er glæ­den hos det nye bestyrelsesmedlem.

”Jeg er utro­lig glad for at bli­ve en del af Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se, for­di jeg he­r­i­gen­nem får mu­lig­hed for at bru­ge min er­fa­ring og kom­pe­ten­cer på en me­get vig­tig sag, der står mit hjer­te nær,” si­ger Met­te Lindgaard.

Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se be­står af 11 med­lem­mer: Syv per­so­ner fra er­hvervs­li­vet, pri­va­te el­ler of­fent­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og fi­re me­d­ar­bej­der­valg­te re­præ­sen­tan­ter. For­mand er HR-chef i Po­st­n­ord Hans Erik Lindkvist.

Beskedent fald i salg af Julemærket

Blandt de punk­ter, be­sty­rel­sen net­op har haft på dags­or­de­nen, er sta­tus for sal­get af Ju­le­mær­ket i 2020.

De se­ne­re år er in­ter­es­sen for at sen­de ju­le­kort med po­sten da­let, og i takt med det er sal­get af Ju­le­mær­ket gå­et til­sva­ren­de ned. Der­for hav­de fon­den på for­hånd en for­vent­ning om et fald i sal­get af 2020-ud­­ga­ven af Ju­le­mær­ket på op til 10 pro­cent sam­men­holdt med 2019.

Men om­sæt­nin­gen i 2020 end­te på 9,9 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med er der ta­le om et be­ske­dent fald på fi­re pro­cent i for­hold til om­sæt­nin­gen på 10,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019.

”Vi er me­get til­fred­se med årets re­sul­tat, og vi er dybt tak­nem­me­li­ge for, at så man­ge har valgt at støt­te os. Det vi­ser, at det lil­le Ju­le­mær­ke sta­dig har en stor be­tyd­ning for man­ge dan­ske­re,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

I for­hold til 2019 er sal­get gå­et lidt til­ba­ge i su­per­mar­ke­der og de­tail­hand­len, mens der til gen­gæld er frem­gang at spo­re i net­bu­tik­ker. Her har cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner, som har få­et fle­re til at hand­le over net­tet, gi­vet­vis spil­let en rol­le, po­in­te­r­er fon­den i en pressemeddelelse.

Ju­le­mær­ke­fon­den va­re­ta­ger drif­ten af fem Ju­le­mær­ke­hjem i Dan­mark. Hvert år får 1.000 børn i al­de­ren 7-14 år via et op­hold på et Ju­le­mær­ke­hjem hjælp til at ta­ck­le pro­ble­mer som mi­striv­sel, mob­ning og ensomhed. 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…