Nyt medlem til PlanBørnefondens bestyrelse

Den 1. november indtræder 38-årige Amie N´Dong i PlanBørnefondens ulønnede bestyrelse.

Den 1. Novem­ber ind­træ­der Amie N´Dong i Plan­Bør­ne­fon­dens be­sty­rel­se, hvor hun over­ta­ger plad­sen ef­ter Al­lan Fen­ger. (Fo­to: You Tube)

Amie N´Dong ind­træ­der som nyt med­lem af Plan­Bør­ne­fon­dens be­sty­rel­se. Det sker ef­ter en an­søg­nings­run­de, hvor me­re end 60 an­sø­ge­re har søgt hvervet.

Det op­ly­ser Plan­Bør­ne­fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside. 

Hun af­lø­ser Al­lan Fen­ger, der gen­nem en år­ræk­ke var be­sty­rel­ses­for­mand for Plan Dan­mark og si­den­hen næst­for­mand og med­lem af Plan­Bør­ne­fon­dens bestyrelse.

Amie N´Dong har en ma­ster i afri­kastu­di­er og er des­u­den medstif­ter og di­rek­tør i den vær­di­drev­ne virk­som­hed So­ci­al Va­nil­la, der blandt an­det ar­bej­der for bed­re for­hold for afri­kan­ske va­nil­jebøn­der. Tid­li­ge­re var hun en del af So­ci­al Foo­di­es hvor hun be­sty­re­de de­res vær­dikæ­de pro­jek­ter i en ræk­ke afri­kan­ske lande.

”Amie kom­mer med so­lid er­fa­ring fra NGO-bran­chen, der ud­mønt­er sig i en bred vi­den om ud­vik­lings­ar­bej­de og virk­som­heds­drift i fle­re afri­kan­ske lan­de samt fun­dra­i­sing og do­nor­re­la­tio­ner,” si­ger for­per­son i Plan­Bør­ne­fon­dens be­sty­rel­se Sti­ne Bosse.

Amie N´Dong hå­ber, at hun kan med til at sik­re fon­dens fort­sat­te vækst og re­sul­ta­ter for ver­dens mest ud­sat­te børn og unge.

”Jeg hå­ber at bi­dra­ge med min er­fa­ring i at dri­ve ud­vik­ling i skrø­be­li­ge sta­ter i Øst- og Ve­stafri­ka og jeg glæ­der mig til at væ­re med på rej­sen sam­men med Plan­Bør­ne­fon­den,” for­tæl­ler Amie N’Dong.

Plan­Bør­ne­fon­dens be­sty­rel­se be­står af ot­te medlemmer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer