Operate henter filantropidirektør i Trygfonden

Thomas Martinsen skal styrke fondsmarkedet som ny direktør i Operate.

Tho­mas Mar­tin­sen til­træ­der pr. 1. ja­nu­ar som di­rek­tør med an­svar for rå­d­giv­ning af filan­tro­pi­ske organisationer.

Kon­su­lentvirk­som­he­den Ope­ra­te har fra 1. ja­nu­ar 2022 an­sat Tho­mas Mar­tin­sen som di­rek­tør med sær­ligt an­svar for rå­d­giv­ning af dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske organisationer.

Det op­ly­ser Ope­ra­te i en pressemeddelelse.

Tho­mas Mar­tin­sen kom­mer fra en stil­ling som sær­lig rå­d­gi­ver i Tryg­fon­den og Tryg­heds­grup­pen, og tid­li­ge­re som part­ner i Im­ple­ment Con­sul­ting Group.

”Jeg glæ­der mig ut­ro­ligt me­get til at væ­re en del af Ope­ra­te, der som for­an­drings­bu­reau gen­nem man­ge år har hjul­pet fon­de, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner med at lø­se kom­plek­se pro­ble­mer og ud­for­drin­ger. Jeg ser Ope­ra­te som et af de stær­ke­ste for­an­drings­mil­jø­er i Dan­mark – og­så for fon­de­ne,” si­ger Tho­mas Mar­tin­sen, der får ti­tel af filantropidirektør.

Tho­mas Mar­tin­sen har man­ge års er­fa­ring med rå­d­giv­ning og stra­te­gi – sær­ligt i re­la­tion til fon­de, filan­tro­pi, for­an­dring og part­ner­ska­ber. Før Im­ple­ment var han adm. di­rek­tør i BARK, og han har og­så tidl. væ­ret en del af Ram­bøll Management.

”Med Tho­mas om­bord kan vi gø­re en stør­re for­skel for fon­de­ne og de­res part­ne­re, så de sam­men kan gø­re en stør­re for­skel i sam­fun­det. Og det er der brug for. Min am­bi­tion er at ska­be et stærkt mil­jø om at dri­ve sam­funds­for­an­dring. Fon­de­ne og filan­tro­pi­en er en vig­tig men of­te over­set del af løs­nin­gen på svæ­re pro­ble­mer,” si­ger An­ders Dyb­dal, der er adm.direktør i Operate.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer