Per Bank udpeget til Egmont Fondens bestyrelse

CEO i Sal­ling Group Per Bank ind­træ­der i ste­det for Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen, som stop­per som næst­for­mand i Eg­monts be­sty­rel­se ef­ter 15 års vir­ke. Me­re­te El­d­rup er ny næstformand. 

Per Bank

Eg­mont Fon­den og Eg­mont In­ter­na­tio­nal Hol­ding A/S vil på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i marts 2021 få nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Per Bank ind­træ­der i ste­det for Tor­ben Bal­le­gaard Sørensen.

Det op­ly­ser Eg­mont i en pressemeddelelse. 

"Per Bank har stor er­fa­ring med in­ter­na­tio­nal re­tail fy­sisk som on­li­ne, li­ge­som han har ind­sigt i konsu­men­tad­færd og ar­bej­der for en kom­merci­el fond med et dob­belt for­mål. Vi er me­get gla­de for, at Per Bank har sagt ja til at ind­træ­de i be­sty­rel­sen og bi­dra­ge med sin om­fat­ten­de vi­den og er­fa­ring i ar­bej­det med at vi­de­re­ud­vik­le Eg­mont som en før­en­de me­die­kon­cern i Nor­den," si­ger Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars-Jo­han Jarnheimer.

Per Bank er ud­dan­net pro­duk­tions­in­ge­ni­ør og har væ­ret CEO i Sal­ling Group si­den 2012. Før det var han di­rek­tør i en­gel­ske Tesco og igen­nem en år­ræk­ke CEO for Coop. Han er med­lem af be­sty­rel­sen for Dan­marks Na­tio­nal­bank, for­mand for Ska­gen­food A/S, for­mand for Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond og har tid­li­ge­re sid­det i be­sty­rel­sen for blandt an­dre Pandora. 

"Som vel­dre­vet in­ter­na­tio­nal me­die­kon­cern er Eg­mont i be­rø­ring med mil­li­o­ner af men­ne­sker hver dag, og jeg ser frem til som en del af be­sty­rel­sen at bi­dra­ge til den vi­de­re stra­te­gi­ske ud­vik­ling af virk­som­he­den. Ejer­fon­dens dob­belt­for­mål til­ta­ler mig me­get, og ba­lan­cen mel­lem den kom­merci­el­le vir­ke­lig­hed og den lang­sig­te­de tænk­ning til gavn for sam­fun­det er no­get, jeg er for­tro­lig med fra Sal­ling Group og Sal­ling Fon­de­ne," si­ger Per Bank.

 Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen ud­træ­der som næst­for­mand i Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­se ef­ter 15 års virke.

"Be­sty­rel­sen tak­ker Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen for hans sto­re ar­bej­de for Eg­mont gen­nem man­ge år i en spæn­den­de pe­ri­o­de, hvor Eg­mont har væ­ret igen­nem en stor og suc­ces­fuld di­gi­tal trans­for­ma­tion," si­ger Lars-Jo­han Jarnheimer.

Me­re­te El­d­rup, der sid­ste år ind­t­rå­d­te i Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­se, bli­ver ny næstformand. 

 

 

 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…