Per Bank udpeget til Egmont Fondens bestyrelse

CEO i Salling Group Per Bank indtræder i stedet for Torben Ballegaard Sørensen, som stopper som næstformand i Egmonts bestyrelse efter 15 års virke. Merete Eldrup er ny næstformand.

Per Bank

Eg­mont Fon­den og Eg­mont In­ter­na­tio­nal Hol­ding A/S vil på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i marts 2021 få nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Per Bank ind­træ­der i ste­det for Tor­ben Bal­le­gaard Sørensen.

Det op­ly­ser Eg­mont i en pressemeddelelse. 

"Per Bank har stor er­fa­ring med in­ter­na­tio­nal re­tail fy­sisk som on­li­ne, li­ge­som han har ind­sigt i konsu­men­tad­færd og ar­bej­der for en kom­merci­el fond med et dob­belt for­mål. Vi er me­get gla­de for, at Per Bank har sagt ja til at ind­træ­de i be­sty­rel­sen og bi­dra­ge med sin om­fat­ten­de vi­den og er­fa­ring i ar­bej­det med at vi­de­re­ud­vik­le Eg­mont som en før­en­de me­die­kon­cern i Nor­den," si­ger Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars-Jo­han Jarnheimer.

Per Bank er ud­dan­net pro­duk­tions­in­ge­ni­ør og har væ­ret CEO i Sal­ling Group si­den 2012. Før det var han di­rek­tør i en­gel­ske Tesco og igen­nem en år­ræk­ke CEO for Coop. Han er med­lem af be­sty­rel­sen for Dan­marks Na­tio­nal­bank, for­mand for Ska­gen­food A/S, for­mand for Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond og har tid­li­ge­re sid­det i be­sty­rel­sen for blandt an­dre Pandora. 

"Som vel­dre­vet in­ter­na­tio­nal me­die­kon­cern er Eg­mont i be­rø­ring med mil­li­o­ner af men­ne­sker hver dag, og jeg ser frem til som en del af be­sty­rel­sen at bi­dra­ge til den vi­de­re stra­te­gi­ske ud­vik­ling af virk­som­he­den. Ejer­fon­dens dob­belt­for­mål til­ta­ler mig me­get, og ba­lan­cen mel­lem den kom­merci­el­le vir­ke­lig­hed og den lang­sig­te­de tænk­ning til gavn for sam­fun­det er no­get, jeg er for­tro­lig med fra Sal­ling Group og Sal­ling Fon­de­ne," si­ger Per Bank.

 Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen ud­træ­der som næst­for­mand i Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­se ef­ter 15 års virke.

"Be­sty­rel­sen tak­ker Tor­ben Bal­le­gaard Sø­ren­sen for hans sto­re ar­bej­de for Eg­mont gen­nem man­ge år i en spæn­den­de pe­ri­o­de, hvor Eg­mont har væ­ret igen­nem en stor og suc­ces­fuld di­gi­tal trans­for­ma­tion," si­ger Lars-Jo­han Jarnheimer.

Me­re­te El­d­rup, der sid­ste år ind­t­rå­d­te i Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­se, bli­ver ny næstformand. 

 

 

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer