Peter Engberg Jensen i bestyrelsen for 15. Juni Fonden

Formand for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg Jensen, er indtrådt i bestyrelsen for 15. Juni Fonden med virkning fra april 2017. Helene Kähler Hjenner er ny formand.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner over­tog ef­ter Hans Jør­gen Ras­mu­sen i juli 2016 for­mand­spo­sten i be­sty­rel­sen for den al­men­nyt­ti­ge fond, 15. ju­ni Fon­den, der er stif­tet af æg­te­par­ret Li­se og Val­de­mar Käh­ler i 1991. Hans Jør­gen Ras­mu­sen har sid­det i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se i 15 år, de sid­ste seks år som be­sty­rel­ses­for­mand, og har så­le­des væ­ret et stort ak­tiv for fonden.

For­hen­væ­ren­de kon­cer­n­chef i Nykre­dit, Pe­ter Eng­berg Jen­sen, ind­t­rå­d­te med virk­ning fra april 2017 som nyt med­lem af be­sty­rel­sen for fon­den. Pe­ter Eng­berg Jen­sen har en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster i den fi­nan­si­el­le sek­tor, blandt an­det som for­mand i Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet og Pen­sion Dan­mark. Der­u­d­over er han med­lem af be­sty­rel­sen i Den So­ci­a­le Kapitalfond.

Be­sty­rel­sen i 15. Ju­ni Fon­den ud­gø­res des­u­den af næst­for­mand Ni­els He­e­ring og bestyrel­ses­medlem Jet­te Baagøe.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer