Politiker-duo tager formandskabet i Helsefonden

Tidligere borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen (V) bliver ny formand for Helsefonden, mens politisk ordfører fra Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen bliver næstformand.

Tho­mas An­d­re­sen (tv) og Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen er ny for­mand og næst­for­mand i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se (fo­to: Helsefonden)

Det er to ak­ti­ve po­li­ti­ke­re, der over­ta­ger for­mand­ska­bet i Helsefonden.

På be­sty­rel­sens års­mø­de den 24. maj 2023 blev tid­li­ge­re borg­me­ster og nu­væ­ren­de by­rå­ds­med­lem i Aa­ben­raa Kom­mu­ne Tho­mas An­d­re­sen (V) valgt til for­mand­spo­sten af en enig bestyrelse.

Tho­mas An­d­re­sen, der ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­sen sid­ste år, over­ta­ger for­mand­spo­sten ef­ter for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen (V), som har sid­det i fon­dens be­sty­rel­se si­den 2011 og som for­mand si­den 2015,

Det op­ly­ser Hel­se­fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Des­u­den blev fol­ke­tings­med­lem og po­li­tisk ord­fø­rer for so­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, valgt til næstformand.

Det er blandt an­dre Fol­ke­tin­get og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, der har ud­peg­nings­ret­ten til Hel­se­fon­den, som er stif­tet i hen­hold til lov i 1973.

Tid­li­ge­re i år blev par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get eni­ge om hvil­ke tre med­lem­mer, de øn­ske­de ind­sat i be­sty­rel­sen. I den for­bin­del­se lyk­ke­des det Hel­se­fon­den at få ud­pe­get et ek­ster­nt med­lem med bå­de fond­ser­fa­ring og ind­sigt i fon­dens uddelingsområde.

Sid­ste år fik be­sty­rel­sen og­så to nye med­lem­mer, og det er der­for et stort set nyt hold, som Tho­mas An­d­re­sen er sat i spid­sen for.

”Jeg glæ­der mig me­get til sam­ar­bej­det med de nye med­lem­mer, der al­le be­sid­der go­de og for fon­den re­le­van­te kom­pe­ten­cer,” si­ger han.

Ud­over for­mand­spo­sten blev det og­så be­slut­tet, at Tho­mas An­d­re­sen fort­sæt­ter som be­sty­rel­sens med­lem af fon­dens investeringskomité.

Fon­den har en sam­let in­ve­ste­rings­for­mue på cir­ka en mil­li­ard kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer