Professor Jens Hjorth indtræder i Carlsbergfondets bestyrelse

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har valgt professor Jens Hjorth til nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse.

Jens Hjorth er astro­nom og pro­fes­sor ved Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet på Kø­ben­havns Universitet.

Med­lem­mer­ne af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab har på med­lem­s­mø­det den 28. ok­to­ber 2021 valgt at pe­ge på pro­fes­sor Jens Hjorth til nyt med­lem af Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

Han ind­træ­der den 1. ja­nu­ar 2022 og af­lø­ser pro­fes­sor Lars Stem­me­rik, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2010.

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand tak­ker Lars Stem­me­rik for hans ind­sats gen­nem tolv år.

”Lars Stem­me­rik har med sin bre­de ge­ovi­den­ska­be­li­ge og na­tur­hi­sto­ri­ske ind­sigt væ­ret en vig­tig ka­pa­ci­tet i eva­lu­e­rin­gen af de man­ge na­tur­vi­den­ska­be­li­ge an­søg­nin­ger, som fon­det hvert år mod­ta­ger. Des­u­den har han bi­dra­get med vig­tig fag­ligt in­put til de man­ge sa­ger, som Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se lø­ben­de hånd­te­rer,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pressemeddelelse.

Jens Hjorth er 56 år, ud­dan­net i fy­sik og ke­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet og har en ph.d. i astro­fy­sik. Han har pu­bli­ce­ret over 300 ar­tik­ler i in­ter­na­tio­na­le tids­skrif­ter, her­af 20 i de højt an­se­te tids­skrif­ter Na­tu­re og Science.

Han har des­u­den mod­ta­get ad­skil­li­ge sto­re pri­ser for sit aka­de­mi­ske vir­ke, her­un­der se­ne­st i 2021 fra DANWISE for sit ind­gå­en­de ar­bej­de for køns­li­ge­stil­ling i den dan­ske forsk­nings­ver­den, op­ly­ser fon­den. End­vi­de­re har han gen­nem en år­ræk­ke eva­lu­e­ret an­søg­nin­ger som pa­nel­med­lem for Eu­ro­pe­an Re­search Co­un­cil på al­le niveauer.

”Jeg hil­ser Jens Hjorth vel­kom­men som nyt med­lem af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Jens Hjorth er en vi­sio­nær in­ter­na­tio­nal vi­den­ska­be­lig ka­pa­ci­tet, der og­så har et godt blik for forsk­nin­gens struk­tu­rel­le vil­kår og de be­hov og ar­bejds­be­tin­gel­ser, som for­sker­ne har for at kun­ne le­ve­re de bed­ste forsk­nings­re­sul­ta­ter. Som forsk­nings­le­der har han selv ydet en stor ind­sats for at fjer­ne struk­tu­rel­le bar­ri­e­rer for ta­len­t­ud­vik­ling i for­hold til køn, iden­ti­tet og so­ci­al el­ler et­nisk bag­grund. Jeg er sik­ker på, at Jens Hjorth bli­ver et stort ak­tiv for Carls­berg­fon­det i åre­ne, der kom­mer,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

De se­ne­re år har Jens Hjorth le­det ’Dark Cos­mo­lo­gy Cen­tre’ på Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet. I øje­blik­ket for­sker han i, hvor­dan kos­mi­ske eks­plo­sio­ner har bi­dra­get til at for­me den ver­den, vi kender.

”Jeg glæ­der mig me­get til at ind­træ­de i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Jeg fø­ler mig klar til at ta­ge de næ­ste skridt mod den tred­je fa­se af min kar­ri­e­re, nem­lig at gi­ve til­ba­ge til sam­fun­det i bre­de­re for­stand med ba­sis i den er­fa­ring, jeg har op­byg­get. Jeg ser der­for med stor for­vent­ning frem til sam­men med de øv­ri­ge fi­re med­lem­mer af be­sty­rel­sen at vir­ke til gavn for dansk forsk­ning og helt kon­kret bi­dra­ge til, at ta­lent­ful­de og dyg­ti­ge for­ske­re kan blom­stre og få frem­drift i kar­ri­e­ren,” ud­ta­ler Jens Hjorth i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer