Rane Willerslev skal trække fondsmidler til Nationalmuseet

Kulturminister Mette Bock har ansat professor Rane Willerslev som ny direktør for Natio­nal­museet. Ministeren lægger vægt på, at Willerslev som en anerkendt og kendt forsker kan være med til at hente fondsmidler til museet.

Rane Willerslev (foto: Rune Clausen, Nationalmuseet)
Ra­ne Wil­ler­s­lev, pro­fes­sor i so­ci­a­lan­tro­po­lo­gi, er an­sat som ny di­rek­tør for Na­tio­nal­mu­se­et (fo­to: Ru­ne Clau­sen, Nationalmuseet)

Når den nu­væ­ren­de pro­fes­sor i so­ci­a­lan­tro­po­lo­gi, Ra­ne Wil­ler­s­lev, om et par må­ne­der over­ta­ger po­sten som di­rek­tør for Na­tio­nal­mu­se­et, er det blandt an­det med en for­vent­ning om, at han kan træk­ke fonds­mid­ler til mu­se­et. Det ud­ta­ler kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA) i en presse­meddelelse om ansættelsen.

”Jeg er me­get glad for, at Na­tio­nal­mu­se­et får en stor og an­er­kendt ka­pa­ci­tet som ny di­rek­tør. Ra­ne Wil­ler­s­lev vil med sin sto­re ener­gi og idérig­dom væ­re i stand til at fø­re mu­se­et ind i en ny, nød­ven­dig ud­vik­ling, hvor hans so­li­de fag­lig­hed og ana­ly­ti­ske sans på re­le­vant vis kan til­føre mu­se­ets forsk­ning, be­va­ring og for­mid­ling et sam­ti­digt og mo­der­ne til­snit. Wil­ler­s­lev vil des­u­den som et kendt og an­er­kendt an­sigt ha­ve go­de for­ud­sæt­nin­ger for at kun­ne til­trække fonds­mid­ler og der­med ny forsk­ning til mu­se­et,” si­ger hun.

Ra­ne Wil­ler­s­lev til­træ­der stil­lin­gen den 1. juli i år, og han ser frem til at ud­vik­le mu­se­et i sam­ar­bej­de med medarbejderne.

”Mit mål er at ud­byg­ge mu­se­ets fag­li­ge tyng­de og fri­gi­ve dets kre­a­ti­ve ener­gi, så det bli­ver et ud­for­dren­de, vildt og en­ga­ge­ren­de sted for de be­sø­gen­de. Ved at spræn­ge fag­li­ge ram­mer inden­for forsk­ning, be­va­ring og for­mid­ling skal mu­se­et af­dæk­ke nye hi­sto­ri­ske myste­ri­er, ud­for­ske men­ne­skets kul­tu­rel­le mang­fol­dig­hed og ud­for­dre etab­le­re­de sand­he­der. Mu­se­ets mu­lig­he­der for ud­vik­ling og frem­gang er sto­re, og jeg ser frem til at re­a­li­se­re dem i et åbent og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med de man­ge dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re," si­ger Ra­ne Willerslev.

Ra­ne Wil­ler­s­lev er 45 år og pt. pro­fes­sor i so­ci­a­lan­tro­po­lo­gi ved År­hus Universitet.

Han fik i 2003 en ph.d. fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge og i 1996 en ma­ster­grad i visu­el antro­pologi fra Uni­ver­si­ty of Man­che­ster. Ra­ne Wil­ler­s­lev har fra 2011-2013 væ­ret di­rek­tør for Kultur­historisk Mu­se­um på Uni­ver­si­te­tet i Oslo og fra 2008-2011 chef for De Et­no­gra­fi­ske Sam­linger på Mo­es­gaard Mu­se­um. Fra 2013 frem til i dag har han le­det det ark­ti­ske forsk­nings­fokus på Aar­hus Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer