Roskilde Festivals direktør ind i bestyrelsen for Dreyers Fond

Sig­ne Lop­d­rup er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond. Hun skal bi­dra­ge med kul­tu­rel og kunst­ne­risk vi­den og so­lid er­fa­ring med filan­tro­pi­ske ind­sat­ser in­den for det al­men­nyt­ti­ge område. 

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Festi­val-grup­­pen Sig­ne Lop­d­rup ind­træ­der som nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Festi­val-grup­­pen Sig­ne Lop­d­rup er net­op ind­t­rå­dt som nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond. Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Ud over si­ne er­fa­rin­ger fra mu­sik­festi­va­len, hvor hun har væ­ret di­rek­tør si­den 2016, har 53-åri­­ge Sig­ne Lop­d­rup en lang ræk­ke til­lids­hverv. Hun sid­der i fle­re ad­visory bo­ards og i be­sty­rel­sen for blandt an­det Mu­se­et for Sam­tids­kunst og fon­den Gol­den Days, og hun er for­mand for af­ta­ger­pa­ne­let på Ryt­misk Musikkonservatorium.

I Drey­ers Fond har vi øn­sket et ge­ne­ra­tions­skif­te i be­sty­rel­sen og sam­ti­dig brin­ge den bed­re i ba­lan­ce med fon­dens uddelingsstrategi

Bo Ry­gaard – Di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem, Drey­ers Fond

Iføl­ge Bo Ry­gaard, der er di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, til­fø­rer det nye med­lem af fonds­be­sty­rel­sen vig­tig kul­tu­rel og kunst­ne­risk viden.

”I Drey­ers Fond har vi øn­sket et ge­ne­ra­tions­skif­te i be­sty­rel­sen og sam­ti­dig brin­ge den bed­re i ba­lan­ce med
fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi, der har få­et et me­re al­men­nyt­tigt fo­kus. Sig­ne Lop­d­rup har stor er­fa­ring med filan­tro­pi­ske ind­sat­ser in­den for det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de og sup­ple­rer der­for per­fekt for­mand og næst­for­mand, der re­præ­sen­te­rer hen­holds­vis ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­fa­get,” si­ger Bo Rygaard.

I novem­ber 2020 blev ad­vo­kat Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen valgt som ny for­mand for
be­sty­rel­sen i ste­det for ad­vo­kat Bir­te Ras­mus­sen, der fort­sat er me­nigt medlem.

Næst­for­mand i be­sty­rel­sen er ar­ki­tekt Mat­hil­de Petri.

Spændende perspektiver i ”mellemrummet”

Det nye med­lem af be­sty­rel­sen i Drey­ers Fond glæ­der sig til at kun­ne bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af fonden.

”Jeg har al­tid væ­ret op­ta­get af at bi­dra­ge til en po­si­tiv for­an­dring i fæl­les­ska­bet og ska­be nye mu­lig­he­der for kun­sten og kul­tu­ren. Jeg glæ­der mig til at kun­ne bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Drey­ers Fond og ser spæn­den­de per­spek­ti­ver i ”mel­lem­rum­met” mel­lem de to fag­om­rå­der, fon­den pri­mært dæk­ker, der står åbent i fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi,” si­ger Sig­ne Lop­d­rup i pressemeddelelsen.

Drey­ers Fond har si­den 1976 ar­bej­det filan­tro­pisk for ad­vo­ka­ter, ar­ki­tek­ter og al­men­vel­gø­ren­de. Drey­ers Fond støt­ter pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­stan­dens ud­vik­ling og sam­spil med sam­fun­det. Pri­o­ri­te­re­de om­rå­der er bran­che­ud­vik­ling, vi­de­reud­dan­nel­se og formidling.

Drey­ers Fond støt­ter og­så al­men­vel­gø­ren­de, især ud­sat­te i det dan­ske sam­fund. I et in­ter­view med Fun­dats i de­cem­ber 2020 lag­de den nye for­mand Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen ik­ke skjul på, at fon­den i de kom­men­de år vil fort­sæt­te og in­ten­si­ve­re den ud­vik­ling, der har væ­ret i gang de se­ne­re år, hvor al­men­nyt­ti­ge for­mål får en væ­sent­lig del af de sam­men­lagt 30-40 mil­li­o­ner kro­ner, som fon­den år­ligt de­ler ud.

”Og­så frem­over vil vi gi­ve flest pen­ge til ar­ki­tekt- og ad­vo­kat­for­mål, men jeg vil ik­ke af­vi­se, at der kan væ­re nog­le år, hvor be­ho­vet for støt­te til ad­vo­kat­for­mål er min­dre, og at vi der­for gi­ver fle­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter og vi­ce ver­sa. Og her i 2020 har vi støt­tet me­re al­men­nyt­tigt end no­gen­sin­de før på grund af covid-19,” sag­de Claus Bar­rett Christiansen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…