Roskilde Festivals direktør ind i bestyrelsen for Dreyers Fond

Signe Lopdrup er indtrådt i bestyrelsen for Dreyers Fond. Hun skal bidrage med kulturel og kunstnerisk viden og solid erfaring med filantropiske indsatser inden for det almennyttige område.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Festi­val-grup­pen Sig­ne Lop­d­rup ind­træ­der som nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Festi­val-grup­pen Sig­ne Lop­d­rup er net­op ind­t­rå­dt som nyt med­lem af be­sty­rel­sen for Drey­ers Fond. Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Ud over si­ne er­fa­rin­ger fra mu­sik­festi­va­len, hvor hun har væ­ret di­rek­tør si­den 2016, har 53-åri­ge Sig­ne Lop­d­rup en lang ræk­ke til­lids­hverv. Hun sid­der i fle­re ad­visory bo­ards og i be­sty­rel­sen for blandt an­det Mu­se­et for Sam­tids­kunst og fon­den Gol­den Days, og hun er for­mand for af­ta­ger­pa­ne­let på Ryt­misk Musikkonservatorium.

I Drey­ers Fond har vi øn­sket et ge­ne­ra­tions­skif­te i be­sty­rel­sen og sam­ti­dig brin­ge den bed­re i ba­lan­ce med fon­dens uddelingsstrategi

Bo Ry­gaard – Di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem, Drey­ers Fond

Iføl­ge Bo Ry­gaard, der er di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, til­fø­rer det nye med­lem af fonds­be­sty­rel­sen vig­tig kul­tu­rel og kunst­ne­risk viden.

”I Drey­ers Fond har vi øn­sket et ge­ne­ra­tions­skif­te i be­sty­rel­sen og sam­ti­dig brin­ge den bed­re i ba­lan­ce med
fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi, der har få­et et me­re al­men­nyt­tigt fo­kus. Sig­ne Lop­d­rup har stor er­fa­ring med filan­tro­pi­ske ind­sat­ser in­den for det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de og sup­ple­rer der­for per­fekt for­mand og næst­for­mand, der re­præ­sen­te­rer hen­holds­vis ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­fa­get,” si­ger Bo Rygaard.

I novem­ber 2020 blev ad­vo­kat Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen valgt som ny for­mand for
be­sty­rel­sen i ste­det for ad­vo­kat Bir­te Ras­mus­sen, der fort­sat er me­nigt medlem.

Næst­for­mand i be­sty­rel­sen er ar­ki­tekt Mat­hil­de Petri.

Spændende perspektiver i ”mellemrummet”

Det nye med­lem af be­sty­rel­sen i Drey­ers Fond glæ­der sig til at kun­ne bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af fonden.

”Jeg har al­tid væ­ret op­ta­get af at bi­dra­ge til en po­si­tiv for­an­dring i fæl­les­ska­bet og ska­be nye mu­lig­he­der for kun­sten og kul­tu­ren. Jeg glæ­der mig til at kun­ne bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Drey­ers Fond og ser spæn­den­de per­spek­ti­ver i ”mel­lem­rum­met” mel­lem de to fag­om­rå­der, fon­den pri­mært dæk­ker, der står åbent i fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi,” si­ger Sig­ne Lop­d­rup i pressemeddelelsen.

Drey­ers Fond har si­den 1976 ar­bej­det filan­tro­pisk for ad­vo­ka­ter, ar­ki­tek­ter og al­men­vel­gø­ren­de. Drey­ers Fond støt­ter pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­stan­dens ud­vik­ling og sam­spil med sam­fun­det. Pri­o­ri­te­re­de om­rå­der er bran­che­ud­vik­ling, vi­de­reud­dan­nel­se og formidling.

Drey­ers Fond støt­ter og­så al­men­vel­gø­ren­de, især ud­sat­te i det dan­ske sam­fund. I et in­ter­view med Fun­dats i de­cem­ber 2020 lag­de den nye for­mand Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen ik­ke skjul på, at fon­den i de kom­men­de år vil fort­sæt­te og in­ten­si­ve­re den ud­vik­ling, der har væ­ret i gang de se­ne­re år, hvor al­men­nyt­ti­ge for­mål får en væ­sent­lig del af de sam­men­lagt 30-40 mil­li­o­ner kro­ner, som fon­den år­ligt de­ler ud.

”Og­så frem­over vil vi gi­ve flest pen­ge til ar­ki­tekt- og ad­vo­kat­for­mål, men jeg vil ik­ke af­vi­se, at der kan væ­re nog­le år, hvor be­ho­vet for støt­te til ad­vo­kat­for­mål er min­dre, og at vi der­for gi­ver fle­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter og vi­ce ver­sa. Og her i 2020 har vi støt­tet me­re al­men­nyt­tigt end no­gen­sin­de før på grund af covid-19,” sag­de Claus Bar­rett Christiansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer