Schackenborg Fonden har fundet sin nye direktør

Efter syv måneder uden direktør har den royale fond Schackenborg Fonden ansat Allan Nielsen som administrerende direktør.

Al­lan Ni­el­sen er ny di­rek­tør i Scha­ck­en­borg Fon­den (Fo­to: Schackenborg).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Scha­ck­en­borg Fon­den, der ejer og dri­ver Scha­ck­en­borg Slot og det der­til­hø­ren­de land­brug i Mø­geltøn­der, har nu igen en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Den 53-åri­ge Al­lan Ni­el­sen har net­op sat sig for bor­den­den i fonden.

Det op­ly­ser Scha­ck­en­borg Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sø­ren Dals­gaard Sti­er i en pres­se­med­del­el­se på Scha­ck­en­borgs hjemmeside.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i april i år, har Scha­ck­en­borg Fon­den si­den sin stif­tel­se i 2014 ik­ke kun haft sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer, men har og­så haft svært ved at hol­de på si­ne ad­mi­ni­stre­ren­de direktører.

Den se­ne­ste, Tri­ne Jep­sen, sag­de i ok­to­ber 2021 sin stil­ling op med øje­blik­ke­lig virk­ning ef­ter lidt me­re end to år i sto­len for at bli­ve selv­stæn­dig. For­gæn­ge­ren Jør­gen Bjer­re­gaard Ni­el­sen be­stred kun di­rek­tør­po­sten i godt et halvt år.

Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn har væ­ret in­te­r­im i stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, ef­ter at Tri­ne Jep­sen vend­te ryg­gen til Scha­ck­en­borg, men nu har fonds­be­sty­rel­sen alt­så langt om læn­ge fun­det en per­ma­nent løsning.

Tidligere ejendoms- og hoteldirektør

Den nye di­rek­tør Al­lan Ni­el­sen bor i Es­b­jerg og er Cand. Merc. fra Aar­hus Bu­si­ness School. Se­ne­st har han væ­ret an­sat som di­vi­sions­di­rek­tør hos For­e­ne­de Ser­vi­ce, hvor han hav­de an­sva­ret for drif­ten af fle­re end 400 ejen­dom­me lan­det over.

Al­lan Ni­el­sens cv rum­mer og­så an­sæt­tel­ser in­den for turis­me-, ser­vi­ce- og ho­tel­bran­chen, hvor han blandt an­det har væ­ret di­rek­tør for Ho­tel Bri­tan­nia i Es­b­jerg, og han har væ­ret Vi­ce Presi­dent for Hu­man Resour­ces hos Dagrofa.

Scha­ck­en­borg er et fan­ta­stisk ak­tiv for eg­nen med stort po­ten­ti­a­le, og jeg glæ­der mig til at fort­sæt­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling i sam­ar­bej­de med le­del­se og medarbejdere

Al­lan Ni­el­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Scha­ck­en­borg Fonden

”Jeg fø­ler mig pri­vil­e­ge­ret over at til­træ­de stil­lin­gen som di­rek­tør for Scha­ck­en­borg Fon­den, og jeg går til op­ga­ven med bå­de respekt og en­tu­si­as­me. Scha­ck­en­borg er et fan­ta­stisk ak­tiv for eg­nen med stort po­ten­ti­a­le, og jeg glæ­der mig til at fort­sæt­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling i sam­ar­bej­de med le­del­se og me­d­ar­bej­de­re”, si­ger Al­lan Ni­el­sen i pressemeddelelsen.

Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn for­læn­ger sit vir­ke i Scha­ck­en­borg-re­gi frem til 30. sep­tem­ber i år. Det sker i en ny rol­le som pro­jek­t­chef med re­fe­ren­ce til Al­lan Nielsen.

Scha­ck­en­borg Fon­dens regn­skab for 2021 vi­ste et un­der­skud på 8,3 mil­li­o­ner kro­ner. Og det er der ik­ke no­get usæd­van­ligt i for fon­den, som sam­let set har haft mi­nus på bund­linj­en, si­den den i 2014 blev stif­tet af Prins Jo­a­chim, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, Ec­co Hol­ding og Ole Kirks Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer