Skiftedag i Lego Fonden

Den 1. september er det skiftedag i Lego Fonden, når den administrerende direktør siden 2017 John Goodwin bliver afløst af det nuværende bestyrelsesmedlem i fonden Anne-Birgitte Albrectsen.

An­ne-Bir­git­te Al­berct­sen til­træ­der som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den den 1. sep­tem­ber. (PR-fo­to)

Den kom­men­de di­rek­tør for Le­go Fon­den er 53 år, ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og p.t.  bo­sat i England.

I næ­sten 30 år har An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen ar­bej­det in­den for in­ter­na­tio­nal ud­vik­ling, men­ne­ske­ret­tig­he­der og diplo­ma­ti. De se­ne­ste godt fem år har der på cv´et stå­et ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Plan In­ter­na­tio­nal, men i fe­bru­ar i år med­del­te Plan In­ter­na­tio­nal i en pres­se­med­del­el­se, at di­rek­tø­ren øn­sker at stop­pe til juni.

Jeg er dybt in­spi­re­ret af Le­go-ejer­fa­mi­li­ens vi­sion om, at Le­go-bran­det bli­ver brugt til at læ­re gen­nem leg

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

I en pres­se­med­del­el­se fra Le­go Fon­den ud­tryk­ker den nye di­rek­tør sin be­un­dring for den vi­sion, som fra 1. sep­tem­ber skal væ­re le­de­stjer­nen i hen­des ar­bej­de i fonden.

”Børn har ret til at le­ge, de tri­ves med leg, og de læ­rer gen­nem leg. Det gør vi al­le. Jeg er dybt in­spi­re­ret af Le­go-ejer­fa­mi­li­ens vi­sion om, at Le­go-bran­det bli­ver brugt til at læ­re gen­nem leg. Og jeg glæ­der mig me­get til at bli­ve en del af Le­go Fon­den og spil­le en lil­le rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at re­a­li­se­re den­ne fan­ta­sti­ske vi­sion,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Dyb forståelse for udfordringer

Le­go Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen by­der sin kom­men­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør vel­kom­men med dis­se ord:

”An­ne-Bir­git­te er en stærk le­der, og hen­des er­fa­ring in­den for men­ne­ske­ret­tig­he­der og bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling er uden sam­men­lig­ning. Hun har en dyb for­stå­el­se for de ud­for­drin­ger, vi står over for, når vi for­sø­ger at hjæl­pe børn til at bli­ve me­re kre­a­ti­ve og en­ga­ge­re­de i en livslang læ­ring, uan­set hvor de be­fin­der sig, og hvor­dan de­res om­stæn­dig­he­der er,” ly­der det fra Tho­mas Kirk Kristiansen.

Bri­ten Jo­hn Goodwin, der ef­ter 1. sep­tem­ber fort­sæt­ter som be­sty­rel­ses­for­mand for Le­go Hou­se og som med­lem af Le­gos Ad­visory Bo­ard for ud­dan­nel­se, har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Le­go Fon­den si­den 1. april 2017. Før da var han fi­nans­di­rek­tør i Lego.

Jo­hn Goodwin glæ­der sig til nu at få me­re tid sam­men med sin familie.

”Det har væ­ret spæn­den­de, kræ­ven­de og ut­ro­ligt gi­ven­de at ha­ve væ­ret en del af LEGO Fon­den gen­nem en pe­ri­o­de med vækst og øget ind­fly­del­se. Ef­ter at ha­ve brugt de sid­ste me­re end ot­te år på at ar­bej­de og bo i et an­det land end min fa­mi­lie, er det nu det rig­ti­ge tids­punkt for mig at be­gyn­de at til­brin­ge me­re tid sam­men med dem og over­la­de tøj­ler­ne til den næ­ste le­der af Le­go Fon­den, ” si­ger Jo­hn Goodwin i pressemeddelelsen.

Le­go Fon­den ejer 25 pro­cent af le­ge­tøjs­kon­cer­nen og rå­der over en egen­ka­pi­tal på me­re end 15 mil­li­ar­der kro­ner og en stab på knap 100 medarbejdere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer