Skiftedag i Lego Fonden

Den 1. sep­tem­ber er det skif­te­dag i Le­go Fon­den, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør si­den 2017 Jo­hn Goodwin bli­ver af­løst af det nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

An­­ne-Bir­­git­te Al­berct­sen til­træ­der som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den den 1. sep­tem­ber. (PR-fo­to)

Den kom­men­de di­rek­tør for Le­go Fon­den er 53 år, ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og p.t.  bo­sat i England.

I næ­sten 30 år har An­­ne-Bir­­git­te Al­brect­sen ar­bej­det in­den for in­ter­na­tio­nal ud­vik­ling, men­ne­ske­ret­tig­he­der og diplo­ma­ti. De se­ne­ste godt fem år har der på cv´et stå­et ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Plan In­ter­na­tio­nal, men i fe­bru­ar i år med­del­te Plan In­ter­na­tio­nal i en pres­se­med­del­el­se, at di­rek­tø­ren øn­sker at stop­pe til juni.

Jeg er dybt in­spi­re­ret af Le­­go-ejer­­fa­­mi­li­ens vi­sion om, at Le­­go-bran­­det bli­ver brugt til at læ­re gen­nem leg

An­­ne-Bir­­git­te Al­brect­sen – Ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

I en pres­se­med­del­el­se fra Le­go Fon­den ud­tryk­ker den nye di­rek­tør sin be­un­dring for den vi­sion, som fra 1. sep­tem­ber skal væ­re le­de­stjer­nen i hen­des ar­bej­de i fonden.

”Børn har ret til at le­ge, de tri­ves med leg, og de læ­rer gen­nem leg. Det gør vi al­le. Jeg er dybt in­spi­re­ret af Le­­go-ejer­­fa­­mi­li­ens vi­sion om, at Le­­go-bran­­det bli­ver brugt til at læ­re gen­nem leg. Og jeg glæ­der mig me­get til at bli­ve en del af Le­go Fon­den og spil­le en lil­le rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at re­a­li­se­re den­ne fan­ta­sti­ske vi­sion,” si­ger An­­ne-Bir­­git­te Albrectsen.

Dyb forståelse for udfordringer

Le­go Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen by­der sin kom­men­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør vel­kom­men med dis­se ord:

”An­­ne-Bir­­git­te er en stærk le­der, og hen­des er­fa­ring in­den for men­ne­ske­ret­tig­he­der og bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling er uden sam­men­lig­ning. Hun har en dyb for­stå­el­se for de ud­for­drin­ger, vi står over for, når vi for­sø­ger at hjæl­pe børn til at bli­ve me­re kre­a­ti­ve og en­ga­ge­re­de i en livslang læ­ring, uan­set hvor de be­fin­der sig, og hvor­dan de­res om­stæn­dig­he­der er,” ly­der det fra Tho­mas Kirk Kristiansen.

Bri­ten Jo­hn Goodwin, der ef­ter 1. sep­tem­ber fort­sæt­ter som be­sty­rel­ses­for­mand for Le­go Hou­se og som med­lem af Le­gos Ad­visory Bo­ard for ud­dan­nel­se, har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Le­go Fon­den si­den 1. april 2017. Før da var han fi­nans­di­rek­tør i Lego.

Jo­hn Goodwin glæ­der sig til nu at få me­re tid sam­men med sin familie.

”Det har væ­ret spæn­den­de, kræ­ven­de og ut­ro­ligt gi­ven­de at ha­ve væ­ret en del af LEGO Fon­den gen­nem en pe­ri­o­de med vækst og øget ind­fly­del­se. Ef­ter at ha­ve brugt de sid­ste me­re end ot­te år på at ar­bej­de og bo i et an­det land end min fa­mi­lie, er det nu det rig­ti­ge tids­punkt for mig at be­gyn­de at til­brin­ge me­re tid sam­men med dem og over­la­de tøj­ler­ne til den næ­ste le­der af Le­go Fon­den, ” si­ger Jo­hn Goodwin i pressemeddelelsen.

Le­go Fon­den ejer 25 pro­cent af le­ge­tøjs­kon­cer­nen og rå­der over en egen­ka­pi­tal på me­re end 15 mil­li­ar­der kro­ner og en stab på knap 100 medarbejdere.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…