Skiftedag i Realdanias bestyrelse

CBS-professor og forperson i Carlsbergfondet Majken Schultz er trådt ud af bestyrelsen i Realdania. Hendes hidtidige post som næstformand er overtaget af prorektor ved Arkitektskolen i Aarhus Kristine Leth Juhl.

Pr­o­rek­tor ved Ar­ki­tekt­sko­len i Aar­hus Kri­sti­ne Leth Juhl er ny næst­for­kvin­de i Re­al­da­ni­as bestyrelse.

Det blev et far­vel til CBS-pro­fes­sor og be­sty­rel­ses­for­per­son i Carls­berg­fon­det Ma­j­ken Schultz, da der tors­dag den 27. april var re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i Re­al­da­nia på mu­se­et Ar­ken i Ishøj.

Ma­j­ken Schultz har sid­det i be­sty­rel­sen helt si­den star­ten af Re­al­da­nia i 2000 og har si­den 2020 haft po­sten som næst­for­mand, men den­ne gang var hun ik­ke kan­di­dat til bestyrelsen.

Ef­ter re­præ­sen­tant­skabs­mø­det kon­sti­tu­e­re­de be­sty­rel­sen sig. Med tid­li­ge­re Her­ning-borg­me­ster Lars Krarup som for­mand og pr­o­rek­tor ved Ar­ki­tekt­sko­len i Aar­hus Kri­sti­ne Leth Juhl som næstforkvinde.

Lars Karup har haft for­mand­spo­sten i Re­al­da­nia si­den 2021 og har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2013. Kri­sti­ne Leth Juhl blev valgt ind i Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se i 2021.

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det blev vi­ce­di­rek­tør i Bal­der Dan­mark Chri­sti­na Hol­berg Fen­ger valgt som ny i be­sty­rel­sen, og se­kre­ta­ri­ats­le­der i BAT Kar­tel­let Gun­de Od­gaard og di­rek­tør i Net­suom Ni­els-Ul­rik Mou­sten blev gen­valgt – al­le for en fi­re­årig pe­ri­o­de. Ni­els-Ul­rik Mou­sten blev valgt som sag­kyn­digt med­lem, op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

”Jeg ser frem til sam­ar­bej­det med de valg­te og med re­sten af be­sty­rel­sen. Det sam­me gæl­der for­e­nin­gens nye næst­for­kvin­de, Kri­sti­ne Leth Juul, som be­sid­der nog­le an­dre fag­lig­he­der og kom­pe­ten­cer end jeg selv, og det sam­ar­bej­de tror jeg bli­ver rig­tig godt og frugt­bart,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup i pressemeddelelsen.

Bestyrelseshonorar

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i Re­al­da­nia ho­no­re­res med et fast ho­norar på 300.000 kro­ner år­ligt. For­man­den for be­sty­rel­sen får et ho­norar på 900.000 kro­ner år­ligt, og næst­for­man­den får 525.000 kro­ner årligt.

Ud over val­get af be­sty­rel­sen skul­le det 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab og­så god­ken­de for­e­nin­gens årsrapport.

Som Fun­dats tid­li­ge­re har for­talt, kom Re­al­da­nia ud af 2022 med et un­der­skud på næ­sten 1,8 mil­li­ar­der kro­ner.

Si­den star­ten i 2000 har Re­al­da­nia støt­tet om­kring 4.750 pro­jek­ter med i alt om­kring 22,4 mil­li­ar­der kroner.

For­e­nin­gen har om­kring 180.000 med­lem­mer, og al­le der ejer en ejen­dom, kan gra­tis bli­ve medlem.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer