Socialøkonomiske kræfter til Fonden Weshelter

Dor­te Buk­da­hl ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Fon­den Wes­hel­ter, der ar­bej­der for at gi­ve hjem­lø­se og so­ci­alt ud­sat­te bed­re vilkår.

Dorte Bukdal (foto: Weshelter)
Dor­te Buk­dal (fo­to: Weshelter)

Cen­ter­chef Dor­te Buk­da­hl ind­træ­der i be­sty­rel­sen for den me­re end 120 år gam­le fond, der tid­li­ge­re bar nav­net, Fon­den Mis­sio­nen Blandt Hjemløse. 

Det op­ly­ser Fon­den Wes­hel­ter i en pressemeddelelse. 

”Sam­men med Dor­te Buk­da­hl skal vi fin­de vi­sio­næ­re løs­nin­ger på, hvor­dan vi lø­ser vo­res tre sto­re sam­fund­spro­ble­mer; hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel i Dan­mark. Vi vil ud­for­ske mu­lig­he­der for at etab­le­re nye so­ci­alø­ko­no­mi­ske ind­sat­ser, som gi­ver me­nings­fuld be­skæf­ti­gel­se og livsind­hold for so­ci­alt ud­sat­te. Der­for er Dor­te Buk­da­hl en ka­pa­ci­tet at få om­bord. Jeg ser me­get frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Wes­hel­ter, Mads Engholm.

Dor­te Buk­da­hl er cen­ter­chef på Co­pen­ha­gen Do­me – Vi­dens­cen­ter for so­ci­alø­ko­no­mi, der er for­ank­ret i den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Gren­nes­smin­de. Her rå­d­gi­ver hun so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der om for­ret­nings­ud­vik­ling samt kom­mu­na­le job­cen­tre og so­ci­al­for­valt­nin­ger om ud­vik­ling af kva­li­te­ten af de­res ar­bej­de. Dor­te Buk­da­hl har tid­li­ge­re væ­ret kon­tor­chef i So­ci­al­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne og før det væ­ret ana­ly­se­chef i KL. 

“Jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge til Wes­hel­ters ar­bej­de. Jeg ken­der or­ga­ni­sa­tio­nen for de­res am­bi­tiø­se ar­bej­de for ud­sat­te bor­ge­re. Jeg hå­ber at kun­ne bi­dra­ge med vi­den om at dri­ve so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed og med min vi­den fra man­ge år på det so­ci­a­le om­rå­de. Min styr­ke er, at jeg ken­der kom­mu­ner­ne in­de­fra og ken­der ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der for ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger Dor­te Buk­da­hl i pressemeddelelsen. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…