Socialøkonomiske kræfter til Fonden Weshelter

Dorte Bukdahl indtræder i bestyrelsen for Fonden Weshelter, der arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår.

Dorte Bukdal (foto: Weshelter)
Dor­te Buk­dal (fo­to: Weshelter)

Cen­ter­chef Dor­te Buk­da­hl ind­træ­der i be­sty­rel­sen for den me­re end 120 år gam­le fond, der tid­li­ge­re bar nav­net, Fon­den Mis­sio­nen Blandt Hjemløse. 

Det op­ly­ser Fon­den Wes­hel­ter i en pressemeddelelse. 

”Sam­men med Dor­te Buk­da­hl skal vi fin­de vi­sio­næ­re løs­nin­ger på, hvor­dan vi lø­ser vo­res tre sto­re sam­fund­spro­ble­mer; hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel i Dan­mark. Vi vil ud­for­ske mu­lig­he­der for at etab­le­re nye so­ci­alø­ko­no­mi­ske ind­sat­ser, som gi­ver me­nings­fuld be­skæf­ti­gel­se og livsind­hold for so­ci­alt ud­sat­te. Der­for er Dor­te Buk­da­hl en ka­pa­ci­tet at få om­bord. Jeg ser me­get frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Wes­hel­ter, Mads Engholm.

Dor­te Buk­da­hl er cen­ter­chef på Co­pen­ha­gen Do­me – Vi­dens­cen­ter for so­ci­alø­ko­no­mi, der er for­ank­ret i den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Gren­nes­smin­de. Her rå­d­gi­ver hun so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der om for­ret­nings­ud­vik­ling samt kom­mu­na­le job­cen­tre og so­ci­al­for­valt­nin­ger om ud­vik­ling af kva­li­te­ten af de­res ar­bej­de. Dor­te Buk­da­hl har tid­li­ge­re væ­ret kon­tor­chef i So­ci­al­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne og før det væ­ret ana­ly­se­chef i KL. 

“Jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge til Wes­hel­ters ar­bej­de. Jeg ken­der or­ga­ni­sa­tio­nen for de­res am­bi­tiø­se ar­bej­de for ud­sat­te bor­ge­re. Jeg hå­ber at kun­ne bi­dra­ge med vi­den om at dri­ve so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed og med min vi­den fra man­ge år på det so­ci­a­le om­rå­de. Min styr­ke er, at jeg ken­der kom­mu­ner­ne in­de­fra og ken­der ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der for ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger Dor­te Buk­da­hl i pressemeddelelsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer