Stafetten er givet videre i Henning G. Kruses Fond

38-åri­ge Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se har af­løst sin 80-åri­ge far bå­de som for­mand for Hen­ning G. Kru­ses Fond og som di­rek­tør i fa­mi­li­ens hol­dings­el­skab. Frem­tids­sik­rin­gen af Es­b­jerg er det pri­mæ­re fo­ku­s­om­rå­de for fon­den, men den nye for­mand plan­læg­ger på sigt og­så en ræk­ke nye in­ter­ne til­tag i for­hold til di­gi­ta­li­se­ring og be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning.

Marianne Kolenda Kruse
For­må­let i Hen­ning G. Kru­ses Fond er at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for blandt an­det kunst, kul­tur og mil­jø – pri­mært i Syd­ve­stjyl­land. Og den nye fonds­for­mand, Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se, læg­ger ik­ke skjul på, at Syd­ve­stjyl­land først og frem­mest kan over­sæt­tes med Es­b­jerg.

Det er med stolt­hed og tak­nem­me­lig­hed, men og­så med vi­sio­nen om at se med yn­gre øj­ne på man­ge aspek­ter, at den 38-åri­­ge Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se net­op har sat sig i sto­len som ny be­sty­rel­ses­for­mand i Hen­ning G. Kru­ses Fond.

Her af­lø­ser hun sin far, Hen­ning G. Kru­se, og sam­ti­dig over­ta­ger hun fa­rens po­si­tion som di­rek­tør i Hen­ning G. Kru­se Hol­ding A/S.

Det er Hen­ning G. Kru­ses eget øn­ske, at der nu gen­nem­fø­res et ge­ne­ra­tions­skif­te i top­le­del­ser­ne i kølvan­det på, at han den 7. ju­ni i år run­de­de 80 år. Han fort­sæt­ter dog som me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem bå­de i fon­den og hol­dings­el­ska­bet.

Hen­ning G. Kru­se med til­nav­net ’Mr. Of­fsho­re’ grund­lag­de i 1960 sel­ska­bet Es­b­jerg Oil­fi­eld Ser­vi­ce og be­teg­nes som en af pio­ne­rer­ne i for­hold til at om­sæt­te Nord­s­ø­ens olie- og ga­sak­ti­vi­te­ter til ar­bejds­plad­ser i Es­b­jerg. At Hen­ning G. Kru­ses ak­ti­vi­te­ter ik­ke kun har haft stor be­skæf­ti­gel­ses­mæs­sig be­tyd­ning for Es­b­jerg, men og­så væ­ret en sær­de­les god for­ret­ning, blev un­der­stre­get sid­ste år, da der som start på ge­ne­ra­tions­skif­tet i Hen­ning G. Kru­se Hol­ding blev ført 80 mil­li­o­ner kro­ner ind i hvert af de to børns nye hol­dings­el­ska­ber.

Gør brug af farens netværk

Den al­me­ne fond blev op­ret­tet i 2016 af Hen­ning G. Kru­se sam­men med Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se og hen­des sto­re­bror Lars Kru­se. Fon­dens grund­ka­pi­tal på 50 mil­li­o­ner kro­ner kom fra hol­dings­el­ska­bet.

”Men far sy­nes, at det er ved at væ­re ved ti­den at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re. Og det er klart, at det er med stolt­hed og tak­nem­me­lig­hed, at jeg over­ta­ger de to po­ster,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se til Fun­dats.

Det er klart, at det er en ny ge­ne­ra­tion, der nu kom­mer til, og der vil hen ad vej­en bli­ve gjort nog­le nye til­tag.

Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se – be­sty­rel­ses­for­mand, Hen­ning G. Kru­ses Fond

”Nu har jeg væ­ret tæt på min far – ik­ke kun for­di han er min far, men og­så for­di, jeg har la­vet for­ret­nin­ger med ham de se­ne­ste man­ge år, og jeg vil så vidt mu­ligt fø­re tin­ge­ne vi­de­re i hans ånd. Jeg er selv trå­dt ind i og gør stor brug af et stærkt net­værk, som er byg­get op om­kring min far, og min far sid­der jo og­så sta­dig med ved bor­det bå­de i fon­den og hol­dings­el­ska­bet. Men det er klart, at det er en ny ge­ne­ra­tion, der nu kom­mer til, og der vil hen ad vej­en bli­ve gjort nog­le nye til­tag,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se.

Fon­den har net­op sat punk­tum for et stort og pre­sti­ge­fyldt byg­ge­ri af en for­plads til Mu­sik­hu­set Es­b­jerg opkaldt ef­ter Hen­ning G. Kru­se og teg­net af det ver­dens­be­røm­te ar­ki­tekt­fir­ma Bjar­ke In­gels Group (BIG).

”Vi er stol­te af, at vi har få­et en spil­ler som Bjar­ke In­gels på ba­nen i for­hold til at kun­ne gi­ve en ga­ve til by­en, som bli­ver et dej­ligt of­fent­ligt rum, hvor de lo­ka­le kan op­hol­de sig. Og der­ef­ter har vi nog­le for­skel­li­ge ting på bed­ding, blandt an­det nog­le tan­ker om­kring be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning. Hen ad vej­en vil der bli­ve brug for nog­le an­dre kom­pe­ten­cer end hidtil i fon­den og i be­sty­rel­sen,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se.

Mere fokus på det digitale

Et kon­kret om­rå­de, hvor den nye for­mand for­ven­ter, at man vil kun­ne se for­skel på, om der sid­der en 38-årig frem for en 80-årig i for­mands­sto­len, er det di­gi­ta­le felt.

”Det er klart, at jeg har gjort mig nog­le tan­ker, som i kraft af min fars al­der nok ik­ke har lig­get ham på sin­de, for ek­sem­pel i for­hold til at tæn­ke lidt an­der­le­des og gå ind i en me­re di­gi­tal ver­den. Dér vil man nok kom­me til at se en for­skel til den me­re klas­si­ske må­de, min far har dre­vet for­ret­ning på,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se.

Hvad skal Es­b­jerg ef­ter oli­en, og hvor­dan kan vi ge­ne­re­re ar­bejds­plad­ser i Es­b­jerg? For mig per­son­ligt hand­ler det blandt an­det me­get om fo­kus på ud­dan­nel­se.

Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se – be­sty­rel­ses­for­mand, Hen­ning G. Kru­ses Fond

For­må­let i Hen­ning G. Kru­ses Fond er at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for blandt an­det kunst, kul­tur og mil­jø – pri­mært i Syd­ve­stjyl­land. Og den nye fonds­for­mand læg­ger ik­ke skjul på, at Syd­ve­stjyl­land først og frem­mest kan over­sæt­tes med Es­b­jerg.

”Alt, hvad min far har skabt, er ud­sprun­get af Es­b­jerg, og der­for er vo­res fo­kus på Es­b­jerg. Der er ét punkt, som vi fremad­ret­tet læg­ger me­get vægt på: Hvad skal Es­b­jerg ef­ter oli­en, og hvor­dan kan vi ge­ne­re­re ar­bejds­plad­ser i Es­b­jerg? For mig per­son­ligt hand­ler det blandt an­det me­get om fo­kus på ud­dan­nel­se. Det er ek­stremt vig­tigt for Es­b­jerg med go­de ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der,” un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se.

Mindre tid til yoga

Si­den fon­den blev stif­tet for fi­re år si­den, har Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se brugt me­get tid ik­ke kun på be­sty­rel­ses­ar­bej­det, men og­så på en ræk­ke prak­ti­ske og kom­mu­ni­ka­ti­ve gø­re­mål.

”Jeg har nok brugt me­re tid, end man må­ske vil­le ha­ve gjort, hvis det var en fond, der hav­de ek­si­ste­ret i man­ge fle­re år. Jeg har for ek­sem­pel stå­et for fon­dens hjem­mesi­de, logo og an­dre lav­prak­ti­ske ting. Så jeg tror egent­lig ik­ke, at min ar­bejds­tid i fon­den som for­mand bli­ver væ­sent­ligt stør­re end hidtil, og­så selv­om det da er klart, at det er nog­le stør­re be­slut­nin­ger, jeg nu skal træf­fe. Jeg sy­nes al­le­re­de, jeg har lagt en væ­sent­lig tid i fon­den, og det sam­me gør sig gæl­den­de med hol­dings­el­ska­bet, hvor jeg kom med i be­sty­rel­sen for 18 år si­den og har sid­det der si­den, bort­set fra en kort pe­ri­o­de et par år til­ba­ge,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se.

Jeg har nok brugt me­re tid, end man må­ske vil­le ha­ve gjort, hvis det var en fond, der hav­de ek­si­ste­ret i man­ge fle­re år.

Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se – be­sty­rel­ses­for­mand, Hen­ning G. Kru­ses Fond
Blå bog: Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se
  • 38 år.
  • BA i en­gelsk og kom­mu­ni­ka­tion fra Aar­hus Bu­si­ness School og Cand.ling.merc. (er­hvervs­sprog og in­ter­na­tio­nal er­hvervskom­mu­ni­ka­tion) fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.
  • Cer­ti­fi­ce­ret li­fe co­ach og bu­si­ness co­ach.
  • For­mand for Hen­ning G. Kru­ses Fond, di­rek­tør i Hen­ning G. Kru­se Hol­ding A/S og di­rek­tør i Ma­ri­an­ne Kru­se Hol­ding A/S.
  • Med i en ræk­ke be­sty­rel­ser og part­ner i in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Es­b­jerg Bryg­ge In­vest sam­men med bl.a. sin bror Lars.

Blandt de ting, hun de se­ne­re år har brugt me­get tid på, er co­a­ching og un­der­vis­ning i yo­ga. Men Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se for­ven­ter, at der nu bli­ver min­dre tid til at un­der­vi­se i ån­de­dræt­s­tek­nik og ud­spæn­dings­ø­vel­ser, i og med hun ud over de to nye tit­ler på cv´et og­så fort­sat har sit eget hol­dings­el­skab Ma­ri­an­ne Kru­se Hol­ding, be­stri­der en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster og er me­de­jer af fle­re sel­ska­ber som part­ner i in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Es­b­jerg Bryg­ge In­vest.

”Co­a­ch­de­len bru­ger jeg og­så en del ude i virk­som­he­der­ne, mens jeg de se­ne­ste tre år al­le­re­de har måt­tet dros­le ned på yo­ga­en. Li­ge nu hand­ler det vist mest om, at jeg selv fin­der hen på yo­ga­måt­ten en gang imel­lem og el­lers kon­cen­tre­rer jeg mig ri­me­lig me­get om for­ret­nin­gen,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­len­da Kru­se.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…