Annoncespot_img

Susanne Dahl indtræder i direktionen i UNICEF Danmark

Susanne Dahl bliver ansvarlig for udviklingen af partnerskaber og samarbejde med bl.a. fonde, majors donors og arv. Hun får titlen Director of Business Development and Part­ner­ships.

Susanne Dahl
 
Sus­an­ne Da­hl kom­mer med stor er­fa­ring fra fonds­ver­de­nen. Hun har se­ne­st ar­bej­det som chef­råd­giver i Bi­ku­ben­fon­den og som ud­vik­lings­kon­su­lent i for­bin­del­se med etab­le­rin­gen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Hun har en execu­ti­ve ma­ster­ud­dan­nel­se i Le­del­se og In­nova­tion fra Aar­hus Universitet.

Be­sty­rel­ses­for­mand i UNICEF Dan­mark, Al­fred Jo­sef­sen, glæ­der sig over Sus­an­ne Da­hls til­komst og hen­des kend­skab til fondssektoren:

”Fon­de­nes sti­gen­de glo­ba­le en­ga­ge­ment er helt af­gø­ren­de for, at vi kan ind­fri UNI­CEFs am­bi­tiøse mål for ud­sat­te børn ver­den over. Det kræ­ver en enorm ind­sigt i de­res ar­bej­de, og der­for er vi gla­de for at ha­ve en ka­pa­ci­tet af Sus­an­ne Da­hls ka­li­ber med på hol­det,” si­ger Al­fred Jo­sef­sen i en pressemeddelelse.

Sus­an­ne Da­hl ser frem til en hver­dag, hvor hun får til op­ga­ve at ar­bej­de for at for­bed­re li­vet for ver­dens ud­sat­te børn:

”Vi er her for at hjæl­pe de mest ud­sat­te børn. Min ker­ne­op­ga­ve bli­ver at bi­dra­ge til, at UNI­CEF Dan­mark ind­fri­er de tre Bør­ne­mål, som UNICEF har gjort til sær­ligt stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der: At 750.000 børn, sær­ligt pi­ger og børn på flugt, får en god un­der­vis­ning, at 1,5 mil­lio­ner børn kom­mer godt igen­nem li­vets før­ste 1000 da­ge og at 500.000 børn ramt af na­tur­ka­ta­stro­fer, kri­ge og kon­flik­ter får liv­red­den­de nød­hjælp,” si­ger Sus­an­ne Da­hl i pressemeddelelsen.

Sus­an­ne Da­hl bli­ver frem­over en del af en ny di­rek­tion sam­men med UNICEF Dan­marks ge­ne­ral­sekretær Ste­en M. An­der­sen, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Li­ne Grove Her­man­sen og li­ge­le­des nyud­nævn­te an­svar­lig for virk­som­heds­part­ner­ska­ber, Met­te Dyhr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer