Thomas Hofman-Bang bliver ny direktør i Industriens Fond

Thomas Hofman-Bang ansættes som adm. direktør i Industriens Fond. Han overtager stillingen efter Mads Lebech, som nu tiltræder stillingen som adm. direktør i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden.

Thomas Hofman Bang
 
For­hen­væ­ren­de CEO og se­ni­or part­ner i KPMG, Tho­mas Hof­man-Bang til­træ­der til fe­bru­ar 2019 som ny adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

”Be­sty­rel­sen har med val­get af Tho­mas Hof­man-Bang sik­ret, at In­du­stri­ens Fond får en le­der med stor er­fa­ring i at dri­ve in­du­stri­el og rå­d­gi­ven­de virk­som­hed i en dansk og glo­bal kon­tekst. Tho­mas Hof­man-Bang har et stort net­værk i er­hvervs­li­vet og blandt nøg­le­ak­tø­rer in­den for er­hvervs­frem­me og forsk­ning i Dan­mark. Tho­mas Hof­man-Bang er en am­bi­tiøs per­son, der be­sid­der de ev­ner som In­du­stri­ens Fond har be­hov for,” si­ger Sten Schei­bye, der er be­sty­rel­ses­for­mand for In­du­stri­ens Fond.

Tho­mas Hof­man-Bang har gen­nem en lang er­hvervskar­ri­e­re ar­bej­det ind­gå­en­de med blandt an­det in­ter­na­tio­na­li­se­ring, in­nova­tion, ta­len­t­ud­vik­ling og kon­kret an­ven­del­se af ny vi­den og tek­no­lo­gi i virk­som­he­der. Han siger:

”In­du­stri­ens Fonds fo­ku­s­om­rå­der og mis­sion står mig nær. Bå­de som er­hvervs­mand og med min sto­re in­ter­es­se for sam­funds- og vel­stands­ud­vik­lin­gen i Dan­mark. Med bå­de prak­tisk og stra­te­gisk er­fa­ring i ryg­sæk­ken vil det væ­re mit mål at vi­dere­fø­re og vi­de­re­ud­vik­le In­du­stri­ens Fonds ar­bej­de til gavn for kon­kur­ren­ce­ev­nen og vær­di­ska­bel­sen i dansk erhvervsliv.” 

Tho­mas Hof­man-Bang kom­mer se­ne­st fra en stil­ling som CEO hos KPMG og var før det man­ge­årig CEO for den glo­ba­le in­du­stri­kon­cern NKT. Si­de­lø­ben­de har Tho­mas Hof­man-Bang be­sty­rel­se­ser­fa­ring fra en ræk­ke to­ne­an­gi­ven­de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner så­som blandt an­dre Wil­li­am De­mant, Ram­bøll, Neu­ro­search, Dansk In­du­stri, Dan­marks Væk­st­råd, Co­pen­ha­gen Ca­pa­ci­ty og Bikubenfonden.

An­sæt­tel­sen af en ny di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond be­ty­der, at Mads Le­bech kan på­be­gyn­de sit nye job som adm. di­rek­tør for Tryg­heds­grup­pen og Trygfonden.

”Be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fond skyl­der Mads Le­bech stor tak for en de­di­ke­ret kæm­pe­ind­sats. Mads har ført In­du­stri­ens Fond igen­nem en enorm ud­vik­ling i de 10 år, hvor han har sid­det ved ro­ret. Han over­le­ve­rer en fond i god form, hvor der er man­ge ak­ti­ve pro­jek­ter, styr på pla­ce­rin­gen af for­mu­en og en helt ny stra­te­gi,” si­ger Sten Schei­bye, der si­den 2011 har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand for fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer