Thomas Sinkjær ny i bestyrelsen for Elsass Fonden

Pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær er nyt be­sty­rel­ses­med­lem i El­sass Fon­den fra 1. ja­nu­ar 2021.

Thomas Sinkjær (foto: Lundbeckfonden)
Tho­mas Sinkjær (fo­to: Lundbeckfonden)

Tho­mas Sinkjær har en bag­grund in­den for hjer­ne­forsk­ning og re­ha­bi­li­te­rings­tek­no­lo­gi og har sam­ar­bej­det med El­sass Fon­dens forsk­nings­af­de­ling i fle­re år.

Han glæ­der sig nu til at bli­ve en stør­re del af fon­dens ar­bej­de for at øge livskva­li­te­ten for men­ne­sker med ce­re­bral parese.

”Dét, der er sær­lig in­ter­es­sant ved El­sass Fon­den, er, at det er en fond, der er de­di­ke­ret til at gå he­le vej­en fra at for­stå, hvad det er, der kon­kret er sket in­de i hjer­nen, til at bru­ge den vi­den til glæ­de for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. Net­op det at få ny vig­tig ind­sigt og brin­ge den forsk­ning i spil, er et af mi­ne in­ter­es­se­om­rå­der,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

På den bag­grund har han ik­ke væ­ret i tvivl om, at en plads i sel­ve be­sty­rel­sen kun­ne væ­re spæn­den­de, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse:

”Med den vi­sion og de mus­k­ler, som El­sass Fon­den har, så kan man gø­re en for­skel, og det er det, der er fa­sci­ne­ren­de,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Iføl­ge fon­dens for­mand Ni­ck El­sass vil Tho­mas Sinkjær kun­ne bi­dra­ge på fle­re om­rå­der i El­sass Fon­dens bestyrelsesarbejde.

”Jeg sy­nes, at det er så vig­tigt at sam­men­sæt­te en be­sty­rel­se i en kom­bi­ne­ret vel­gø­ren­de og er­hvervs­dri­ven­de fond, som El­sass Fon­den er, hvor fle­re vig­ti­ge ele­men­ter skal væ­re til ste­de – som for ek­sem­pel en skarp hold­ning til fon­dens fun­dats og DNA, fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner og stor for­stå­el­se for fon­dens må­l­grup­pe. Til al­le dis­se egen­ska­ber kan vi sæt­te flu­e­ben ved Tho­mas Sinkjær – og i øv­rigt re­sten af be­sty­rel­sen,” si­ger Ni­ck Elsass.

Stort kendskab til fonden

Tho­mas Sinkjær kom­mer ind i El­sass Fon­dens be­sty­rel­se med et stort kend­skab til fonden.

Han er blandt an­det for­mand for ko­mitéen for El­sass Fon­dens forsk­nings­pris, og han er der­u­d­over næst­for­mand i Be­vi­ca Fon­den, som sam­ar­bej­der med El­sass Fonden.

Tho­mas Sinkjær sid­der og­så i be­sty­rel­sen i El­sass Fon­dens dat­ter­sel­skab Mo­vo­tec, der ud­vik­ler må­le­ap­pa­ra­tet PSAD, som er en me­to­de, der kan må­le år­sa­gen til mu­skel­stiv­hed hos men­ne­sker med ce­re­bral parese.

“I vir­ke­lig­he­den er PSAD’en et sko­le­ek­sem­pel for mig. Her er fo­kus at få forsk­ning ud til bru­ge­ren via en tek­no­lo­gi, der kan an­ven­des ude i kli­nik­ken,” for­tæl­ler Tho­mas Sinkjær og fortsætter:

“Kon­se­kven­ser­ne af spa­sti­ci­tet er et me­get vig­tigt om­rå­de – bå­de for dem, der har CP, og for dem, der skal be­hand­le men­ne­sker med CP. Så stu­di­er om­kring, hvor­dan sig­na­ler fra hjer­nen til mus­k­ler­ne og sig­na­ler til hjer­nen fra mus­k­ler­ne sam­men la­ver en be­væ­gel­se, og for­stå­el­sen af spa­sti­ci­tet, in­ter­es­se­rer mig me­get og har væ­ret mit forsk­nings­felt i man­ge år,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Om Tho­mas Sinkjær

CV for Tho­mas Sinkjær (ud­pluk)

  • Pro­fes­sor, De­part­ment of He­alth Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy, Aal­borg Uni­ver­si­tet, 1993-
  • He­ad of Ta­lent Pro­gram­mes, Lund­beck­fon­den, 2019-2021
  • For­mand for udvælgelseskomitéen bag The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize, 2019-
  • Forsk­nings­di­rek­tør, Lund­beck­fon­den, 2018-2019
  • Næst­for­mand i Be­vi­ca Fon­den, 2018- (med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2005)
  • Be­sty­rel­ses­med­lem i Mo­vo­tec A/S, 2017- 

Han ser sin nye rol­le som be­sty­rel­ses­med­lem i El­sass Fon­den som en op­lagt mu­lig­hed for at kun­ne bi­dra­ge med sin vi­den om at brin­ge forsk­ning til anvendelse.

“I El­sass Fon­den har man tå­l­mo­dig­hed. Man ved, at forsk­ning ta­ger tid, og man ved, at det kræ­ver ihær­dig­hed. Man er­ken­der, at det nog­le gan­ge er nød­ven­digt at gå nye ve­je, end den kurs, man har sat. Men det er det, man kan i en fond, når man har ro­en og vilj­en til det. Det er det, jeg op­le­ver, El­sass Fon­den har,” si­ger han.

Tho­mas Sinkjær er i for­bin­del­se med sit med­lem­skab ble­vet en del af et sær­ligt ned­sat ud­valg i be­sty­rel­sen, der vur­de­rer forskningsansøgninger.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…