Thomas Sinkjær ny i bestyrelsen for Elsass Fonden

Professor Thomas Sinkjær er nyt bestyrelsesmedlem i Elsass Fonden fra 1. januar 2021.

Thomas Sinkjær (foto: Lundbeckfonden)
Tho­mas Sinkjær (fo­to: Lundbeckfonden)

Tho­mas Sinkjær har en bag­grund in­den for hjer­ne­forsk­ning og re­ha­bi­li­te­rings­tek­no­lo­gi og har sam­ar­bej­det med El­sass Fon­dens forsk­nings­af­de­ling i fle­re år.

Han glæ­der sig nu til at bli­ve en stør­re del af fon­dens ar­bej­de for at øge livskva­li­te­ten for men­ne­sker med ce­re­bral parese.

”Dét, der er sær­lig in­ter­es­sant ved El­sass Fon­den, er, at det er en fond, der er de­di­ke­ret til at gå he­le vej­en fra at for­stå, hvad det er, der kon­kret er sket in­de i hjer­nen, til at bru­ge den vi­den til glæ­de for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. Net­op det at få ny vig­tig ind­sigt og brin­ge den forsk­ning i spil, er et af mi­ne in­ter­es­se­om­rå­der,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

På den bag­grund har han ik­ke væ­ret i tvivl om, at en plads i sel­ve be­sty­rel­sen kun­ne væ­re spæn­den­de, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse:

”Med den vi­sion og de mus­k­ler, som El­sass Fon­den har, så kan man gø­re en for­skel, og det er det, der er fa­sci­ne­ren­de,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Iføl­ge fon­dens for­mand Ni­ck El­sass vil Tho­mas Sinkjær kun­ne bi­dra­ge på fle­re om­rå­der i El­sass Fon­dens bestyrelsesarbejde.

”Jeg sy­nes, at det er så vig­tigt at sam­men­sæt­te en be­sty­rel­se i en kom­bi­ne­ret vel­gø­ren­de og er­hvervs­dri­ven­de fond, som El­sass Fon­den er, hvor fle­re vig­ti­ge ele­men­ter skal væ­re til ste­de – som for ek­sem­pel en skarp hold­ning til fon­dens fun­dats og DNA, fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner og stor for­stå­el­se for fon­dens må­l­grup­pe. Til al­le dis­se egen­ska­ber kan vi sæt­te flu­e­ben ved Tho­mas Sinkjær – og i øv­rigt re­sten af be­sty­rel­sen,” si­ger Ni­ck Elsass.

Stort kendskab til fonden

Tho­mas Sinkjær kom­mer ind i El­sass Fon­dens be­sty­rel­se med et stort kend­skab til fonden.

Han er blandt an­det for­mand for ko­mitéen for El­sass Fon­dens forsk­nings­pris, og han er der­u­d­over næst­for­mand i Be­vi­ca Fon­den, som sam­ar­bej­der med El­sass Fonden.

Tho­mas Sinkjær sid­der og­så i be­sty­rel­sen i El­sass Fon­dens dat­ter­sel­skab Mo­vo­tec, der ud­vik­ler må­le­ap­pa­ra­tet PSAD, som er en me­to­de, der kan må­le år­sa­gen til mu­skel­stiv­hed hos men­ne­sker med ce­re­bral parese.

“I vir­ke­lig­he­den er PSAD’en et sko­le­ek­sem­pel for mig. Her er fo­kus at få forsk­ning ud til bru­ge­ren via en tek­no­lo­gi, der kan an­ven­des ude i kli­nik­ken,” for­tæl­ler Tho­mas Sinkjær og fortsætter:

“Kon­se­kven­ser­ne af spa­sti­ci­tet er et me­get vig­tigt om­rå­de – bå­de for dem, der har CP, og for dem, der skal be­hand­le men­ne­sker med CP. Så stu­di­er om­kring, hvor­dan sig­na­ler fra hjer­nen til mus­k­ler­ne og sig­na­ler til hjer­nen fra mus­k­ler­ne sam­men la­ver en be­væ­gel­se, og for­stå­el­sen af spa­sti­ci­tet, in­ter­es­se­rer mig me­get og har væ­ret mit forsk­nings­felt i man­ge år,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Om Tho­mas Sinkjær

CV for Tho­mas Sinkjær (ud­pluk)

  • Pro­fes­sor, De­part­ment of He­alth Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy, Aal­borg Uni­ver­si­tet, 1993-
  • He­ad of Ta­lent Pro­gram­mes, Lund­beck­fon­den, 2019-2021
  • For­mand for udvælgelseskomitéen bag The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize, 2019-
  • Forsk­nings­di­rek­tør, Lund­beck­fon­den, 2018-2019
  • Næst­for­mand i Be­vi­ca Fon­den, 2018- (med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2005)
  • Be­sty­rel­ses­med­lem i Mo­vo­tec A/S, 2017- 

Han ser sin nye rol­le som be­sty­rel­ses­med­lem i El­sass Fon­den som en op­lagt mu­lig­hed for at kun­ne bi­dra­ge med sin vi­den om at brin­ge forsk­ning til anvendelse.

“I El­sass Fon­den har man tå­l­mo­dig­hed. Man ved, at forsk­ning ta­ger tid, og man ved, at det kræ­ver ihær­dig­hed. Man er­ken­der, at det nog­le gan­ge er nød­ven­digt at gå nye ve­je, end den kurs, man har sat. Men det er det, man kan i en fond, når man har ro­en og vilj­en til det. Det er det, jeg op­le­ver, El­sass Fon­den har,” si­ger han.

Tho­mas Sinkjær er i for­bin­del­se med sit med­lem­skab ble­vet en del af et sær­ligt ned­sat ud­valg i be­sty­rel­sen, der vur­de­rer forskningsansøgninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer