Tidligere borgmester bliver formand i Realdania

Den netop afgåede borgmester i Herning Kommune, Lars Krarup, er valgt som ny bestyrelsesformand i foreningen Realdania. ”Foreningsliv har været en del af mit eget liv lige fra barnsben,” siger han.

Lars Krarup er valgt som ny be­sty­rel­ses­for­mand i Re­al­da­nia (fo­to: Realdania).

Ons­dag den 25. au­gust var der skif­te­dag i Re­al­da­ni­as bestyrelse.

Ef­ter ot­te år på for­mand­spo­sten valg­te god­se­jer Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck at træk­ke sig fra Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se. Og­så adm. di­rek­tør i Ge­hl Ar­chi­tects Hel­le Søholt for­lod bestyrelsen.

Der­for skul­le Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab, der er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, væl­ge to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer blandt det 109 mand sto­re repræsentantskab.

Val­get faldt på pr­o­rek­tor ved Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus Kri­sti­ne Leth Juul og di­rek­tør og god­se­jer Lars Hvidtfeldt.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

På det ef­ter­føl­gen­de be­sty­rel­ses­mø­de kon­sti­tu­e­re­de be­sty­rel­sen sig med Lars Krarup som be­sty­rel­ses­for­mand, og sam­ti­dig blev CBS-pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz gen­valgt som næst­for­mand i bestyrelsen.

Lars Krarup, der ind­til 31. juli i år var borg­me­ster i Her­ning Kom­mu­ne, har væ­ret med­lem af Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab i 15 år og har si­den 2013 han sid­det i bestyrelsen.

Foreningsmand fra barnsben

Lars Krarup ser nu frem til at fort­sæt­te sit vir­ke helt i spid­sen for den med­lem­sty­re­de for­e­ning, der sid­der på en for­mue på næ­sten 25 mil­li­ar­der kro­ner og si­den år 2000 har ud­delt 21 mil­li­ar­der kro­ner til me­re end 4.000 pro­jek­ter i he­le landet.

”Jeg er utro­lig glad for mu­lig­he­den og be­sty­rel­sens til­lid. Ar­bej­det i Re­al­da­nia for­e­ner på fi­ne­ste vis nog­le dags­ord­ner, som jeg er stærkt en­ga­ge­ret i. For­e­nings­liv har væ­ret en del af mit eget liv li­ge fra barns­ben og er no­get, jeg har ar­bej­det ak­tivt med i he­le mit ar­bejds­liv. Og bå­de fra min tid som borg­me­ster og mit hid­ti­di­ge ar­bej­de i Re­al­da­nia ved jeg, hvor stor en for­skel de fy­si­ske ram­mer kan gø­re for men­ne­skers triv­sel og livskva­li­tet – og for ud­vik­lin­gen i et om­rå­de. Jeg glæ­der mig til sam­men med re­sten af be­sty­rel­sen at skul­le sæt­te den stra­te­gi­ske kurs for det­te ar­bej­de,” si­ger Lars Krarup i pressemeddelelsen.

Re­al­da­ni­as adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård frem­hæ­ver, at Lars Krarup bli­ver be­sty­rel­ses­for­mand i en filan­tro­pisk for­e­ning, som han al­le­re­de ken­der rig­tig godt.

”Som man­ge­årigt med­lem af vo­res re­præ­sen­tant­skab og en år­ræk­ke i be­sty­rel­sen har Lars et sær­de­les godt kend­skab til Re­al­da­ni­as ar­bej­de og til for­e­nin­gen i det he­le ta­get. Jeg glæ­der mig til sam­ar­bej­det med bå­de ham og de to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck har gen­nem ot­te år i spid­sen for be­sty­rel­sen ydet en me­get stor ind­sats i for­hold til ud­vik­lin­gen af for­e­nin­gen og sik­ret en klar stra­te­gisk ret­ning. Den sta­fet har han nu le­ve­ret vi­de­re til Lars Krarup,” si­ger Jes­per Nygård.

For­mand­spo­sten i Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se ud­lø­ste sid­ste år et ho­norar på 900.000 kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer