Annoncespot_img

To nye medlemmer til Ny Carlsbergfondets bestyrelse

Rektor Sanne Kofod Olsen og direktør Anders Byriel skal sammen med den øvrige bestyrelse styrke Ny Carlsbergfondets strategiske arbejde med governance, diversitet og kunst.

Rek­tor ved Kungl. Konst­högsko­lan i Sto­ck­holm San­ne Ko­fod Ol­sen og adm. di­rek­tør i Kva­drat A/S An­ders Byriel.

Rek­tor ved Kungl. Konst­högsko­lan i Sto­ck­holm San­ne Ko­fod Ol­sen og adm. di­rek­tør i Kva­drat A/S An­ders By­ri­el til­træ­der som be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Ny Carlsbergfondet.

Sam­men med den øv­ri­ge fonds­be­sty­rel­se skal de to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer ha­ve fo­kus på at styr­ke fon­dens stra­te­gi­ske ar­bej­de med gover­nan­ce, di­ver­si­tet og kun­stens in­ter­na­tio­na­le po­ten­ti­a­le, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

”Det er en stor ge­vinst for Ny Carls­berg­fon­det at kun­ne til­træk­ke to så kom­pe­ten­te pro­fi­ler til be­sty­rel­sen. Vi ar­bej­der i dis­se år med en om­fat­ten­de for­ny­el­ses- og for­an­drings­pro­ces, og jeg og den øv­ri­ge be­sty­rel­se glæ­der os me­get til, at bå­de An­ders og San­ne skal bi­dra­ge med de­res om­fat­ten­de vi­den og er­fa­ring til net­op det­te ar­bej­de, hvor vi byg­ger frem­ti­dens Ny Carls­berg­fon­det," ud­ta­ler Ny Carls­berg­fon­dets for­per­son, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, i pressemeddelelsen.

Det er Carls­berg­fon­det, der ud­pe­ger be­sty­rel­ses­med­lem­mer til Ny Carlsbergfondet.

Ny Carls­berg­fon­det fo­re­tog for tre år si­den en grund­læg­gen­de æn­dring i be­sty­rel­sen, da den blev ud­vi­det til fem medlemmer.

Fon­den, som blev stif­tet i 1902 af bryg­ger Carl Ja­cob­sen, har ind­til 2021 kun haft tre bestyrelsesmedlemmer.

I 2023 fulg­te Ny Carls­berg­fon­det op på ud­vik­lin­gen i ret­ning af en me­re mo­der­ne dre­vet fond ved at æn­dre sin fun­dats og gi­ve be­sty­rel­sen mu­lig­hed for at an­sæt­te en di­rek­tør til at va­re­ta­ge den dag­li­ge drift. En be­ty­de­lig æn­dring af den hid­ti­di­ge le­del­ses­struk­tur, hvor­ved be­sty­rel­sen var fon­dens ene­ste ledelsesorgan.

Den nye di­rek­tørstil­ling blev slå­et op i marts.

San­ne Ko­fod Ol­sen og An­ders By­ri­els af­lø­ser di­rek­tør ved Ska­gens Kunst­mu­se­er Li­set­te Vind Eb­be­sen og pro­fes­sor dr. phil. Ja­cob Wam­berg, som beg­ge er ud­t­rå­dt som be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den ved årsskiftet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer