Tommy Thomsen indtræder i Lauritzen Fondens bestyrelse

Tom­my Thom­sen er den 10. april 2016 ind­t­rå­dt i Lauritzen Fon­dens be­sty­rel­se. Tom­my Thom­sen har 35 års er­fa­ring i den ma­ri­ti­me sek­tor – blandt an­det fra Ma­ersk, Clip­per og Nor­dic Tan­kers. Han har si­den 2013 sid­det som CEO for In­ve­ste­rings­fon­den for Ud­vik­ling­s­lan­de, IFU, en stats­lig fond, som stil­ler ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal til rå­dig­hed for dan­ske virk­som­he­der, der in­ve­ste­rer og etab­le­rer for­ret­ning i udviklingslande.

"Med Tom­mys al­si­di­ge bag­grund og man­ge­åri­ge er­fa­ring in­den for sø­fart, fonds­for­valt­ning, stra­te­gi­ud­vik­ling og øko­no­misk sty­ring, vil hans kom­pe­ten­cer i høj grad kun­ne bi­dra­ge til fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge del, men og­så den al­men­nyt­ti­ge og so­ci­a­le. Med Tom­mys ind­træ­del­se i fon­dens be­sty­rel­se ud­gø­res den nu af 9 med­lem­mer, her­af 3 me­d­ar­bej­der­valg­te", skri­ver Lauritzen Fon­den i en pressemeddelelse.

Pri­vat bor Tom­my Thom­sen i Char­lot­ten­lund, er gift og har to voks­ne sønner.

Lauritzen Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der ud over at væ­re mo­der­sel­skab til J. Lauritzen A/S og DFDS A/S, hvert år ud­de­ler mel­lem 20-30 mil­li­o­ner kr. til pro­jek­ter med so­ci­alt, kul­tu­relt, ud­dan­nel­ses­mæs­sigt og ma­ri­timt fokus.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer