Annoncespot_img

Trygfondens direktør stopper til september

Gurli Martinussen fratræder med udgangen af september 2019 sin stilling i direktionen i Tryghedsgruppen, hvor hun siden 2003 har stået i spidsen for Trygfonden.

Gurli Martinussen
 
Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se og di­rek­tør i Tryg­fon­den, Gur­li Mar­ti­nus­sen, er eni­ge om, at det er det rig­ti­ge tids­punkt at over­dra­ge sta­fet­ten til Tryg­heds­grup­pens nye ledelse.

Det skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en nyhed på sin hjemmeside. 

”Jeg er tak­nem­me­lig for, at jeg har få­et mu­lig­hed for at stå i spid­sen for op­byg­nin­gen af Tryg­fon­den. Og så er jeg utro­lig stolt af, hvad vi i Tryg­fon­den har op­nå­et og af den or­ga­ni­sa­tion, som jeg gi­ver vi­de­re til Tryg­heds­grup­pens nye di­rek­tion, der frem­over vil stå i spid­sen for bå­de Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den. Per­son­ligt ser jeg frem til at ta­ge hul på et nyt ka­pi­tel i mit vir­ke,” ud­ta­ler di­rek­tør Gur­li Martinussen.

Gur­li Mar­ti­nus­sen har stå­et i spid­sen for Tryg­fon­den i 16 år, hvor fon­den har øget sit ud­de­lings­ni­veau fra 53 mio. i 1998 til 600 mio. i 2019.

Tryg­heds­grup­pen har ud­over Tryg­fon­den og ho­ve­d­e­jer­ska­bet af Tryg A/S en bonu­s­ord­ning til med­lem­mer­ne. I de kom­men­de år har re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­tet at iværk­sæt­te sta­dig fle­re med­lem­sak­ti­vi­te­ter blandt Tryg­heds­grup­pens 1,4 mio. med­lem­mer, skri­ver Tryghedsgruppen.

Tryg­heds­grup­pens nye be­sty­rel­ses­for­mand tak­ker Gur­li Mar­ti­nus­sen for indsatsen.

”Jeg vil ger­ne tak­ke Gur­li Mar­ti­nus­sen for hen­des sto­re ar­bej­de med at ud­vik­le Tryg­fon­den fra en lil­le ukendt vel­gø­ren­heds­fond til i dag at væ­re den mest kend­te al­men­nyt­ti­ge fond, der ud­de­ler 600 mio. kr. år­ligt til ak­ti­vi­te­ter in­den­for sund­hed, sik­ker­hed og triv­sel. Ef­ter Gur­li Mar­ti­nus­sens man­ge­åri­ge og værds­at­te ind­sats er be­sty­rel­sen og Gur­li Mar­ti­nus­sen eni­ge om, at det er et godt tids­punkt at over­dra­ge sta­fet­ten til Tryg­heds­grup­pens nye le­del­se,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ida So­fie Jensen.

Fra sep­tem­ber ind­træ­der Rie Od­s­b­jerg Wer­ner som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryghedsgruppen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer