Tryghedsgruppen ansætter ny underdirektør

Johannes Nilsson kommer senest fra en stilling som kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune og skal blandt andet bidrage til videreudviklingen af Tryghedsgruppens medlemsdemokrati og -involvering.

"Det er svært ik­ke at bli­ve mo­ti­ve­ret af Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de på så­vel med­lem­s­om­rå­det som det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de gen­nem Tryg­fon­den," si­ger Jo­han­nes Nilsson.

Den 1. de­cem­ber 2022 til­træ­der Jo­han­nes Nils­son som ny un­der­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen med an­svar for ud­vik­ling af med­lem­s­de­mo­kra­ti og -in­vol­ve­ring samt en ræk­ke tvær­gå­en­de og stra­te­gi­ske ud­vik­lings- og driftsopgaver.

Det skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Jo­han­nes Nils­son kom­mer se­ne­st fra en stil­ling som kom­mu­nal­di­rek­tør i Born­holms Re­gions­kom­mu­ne, hvor han og­så tid­li­ge­re har væ­ret bå­de kon­cern­di­rek­tør og servicedirektør.

Adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, ser frem til sam­ar­bej­det med Jo­han­nes Nilsson:

”Tryg­heds­grup­pen er so­lidt stra­te­gisk for­ank­ret som med­lems­ba­se­ret virk­som­hed og vil ger­ne gå for­re­st, når det kom­mer til med­lem­s­de­mo­kra­ti og med­lem­sen­ga­ge­ment. Med an­sæt­tel­sen af Jo­han­nes har vi få­et en per­son, som har ind­gå­en­de er­fa­ring med le­del­se af så­vel or­ga­ni­sa­to­ri­ske som po­li­ti­ske pro­ces­ser, og som kan styr­ke den vi­de­re ud­vik­ling på med­lem­s­om­rå­det. Her­u­d­over har Jo­han­nes en bred le­del­ses­mæs­sig og ad­mi­ni­stra­tiv er­fa­ring, som jeg er sik­ker på, og­så kom­mer os til go­de - jeg glæ­der mig til at få ham om­bord,” si­ger hun.

Jo­han­nes Nils­son ser Tryg­heds­grup­pen som en vig­tig med­lem­s­de­mo­kra­tisk virk­som­hed med en be­ty­de­lig sam­funds­mæs­sig indflydelse:

”Det er svært ik­ke at bli­ve mo­ti­ve­ret af Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de på så­vel med­lem­s­om­rå­det som det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de gen­nem Tryg­fon­den, hvor der er ble­vet sat flot­te og va­ri­ge af­tryk. For mig er der vir­ke­lig spæn­den­de per­spek­ti­ver i den fort­sat­te ud­vik­ling af Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de og po­si­tion, og jeg ser me­get frem til at del­ta­ge i ar­bej­det med at styr­ke blandt an­det de med­lem­s­ret­te­de ak­ti­vi­te­ter,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer