Tryghedsgruppens repræsentantskab genvælger bestyrelsen

Ida Sofie Jensen fortsætter som bestyrelsesformand for Tryghedsgruppen.

Ida Sofie Jensen (foto: Lægemiddelindustriforeningen)
Ida So­fie Jen­sen (fo­to: Lægemiddelindustriforeningen).

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen har gen­valgt de fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som var på valg ved årets før­ste re­præ­sen­tant­skabs­mø­de ef­ter val­get i Re­gion Ho­ved­sta­den: Hen­rik Horup, Ka­ren Bladt, Magnus Sko­vrind Pe­der­sen og Tor­ben Jensen.

Som føl­ge af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen blev re­præ­sen­tant­skabs­mø­det af­holdt ved frem­sen­del­se af fuldmagt.

På det ef­ter­føl­gen­de be­sty­rel­ses­mø­de kon­sti­tu­e­re­de be­sty­rel­sen sig med Ida So­fie Jen­sen som fort­sæt­ten­de formand. 

Ida So­fie Jen­sen har sid­det i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab si­den 2010, i Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se si­den 2011 og i Trygs be­sty­rel­se si­den 2013. 

”Jeg er glad for, at jeg kan fort­sæt­te ar­bej­det i spid­sen for en be­sty­rel­se, der har så bred op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet. Vi er fæl­les om at ska­be tryg­hed i Dan­mark, og det kræ­ver til­lid bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt,” si­ger Ida So­fie Jen­sen i en pressemeddelelse.

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne Claus Wi­stoft, Ka­ren Bladt og Ida So­fie Jen­sen fort­sæt­ter i be­sty­rel­sen for Tryg A/S, hvor Tryg­heds­grup­pen som ho­ve­d­ak­tio­nær har den be­stem­men­de indflydelse.

Ny næst­for­mand for Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, hvor Jens Bi­gum er for­mand, bli­ver 33-åri­ge Anja Rom­by Hau­ge, der er valgt i Re­gion Midtjyl­land. Til be­vil­lings­ud­val­get blev Ca­mil­la Fa­bri­ci­us valgt ind.

Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab god­kend­te des­u­den be­sty­rel­sens indstil­ling om ud­be­ta­ling af med­lems­bonus i 2020 på 8 pct. af for­sik­rings­præ­mi­er­ne i 2019. Det er fem­te år i træk, Tryg­heds­grup­pen ud­be­ta­ler en med­lems­bonus på 8 pct.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer