Tuborgfondet ansætter ny sekretariatschef

Fra den 1. april bliver Peter Giacomello ny sekretariatschef i Tuborgfondet. Han skifter til fondssektoren fra stillingen som Sponsorship and Reputation Director i Carlsberg Danmark.

Peter Giacomello (illustration baseret på foto fra Tuborgfondet)
Pe­ter Gi­a­co­mel­lo (il­lu­stra­tion ba­se­ret på fo­to fra Tuborgfondet)

Stil­lin­gen som se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det er nu be­sat. Fra 1. april bli­ver det så­le­des Carls­berg Dan­marks sponsor­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, der over­ta­ger tøj­ler­ne i bryggerifonden.

Ud­over sin er­fa­ring fra Carls­berg Dan­mark har Pe­ter Gi­a­co­mel­lo i man­ge år væ­ret an­sat på spil­le­ste­det Ve­ga som bl.a. sous­chef. Han ser frem til at ud­vik­le fon­den yder­li­ge­re, for­tæl­ler han i en pressemeddelelse:

”For mig er det en drøm, der går i op­fyl­del­se. Tu­borg­fon­det har væ­ret et af mi­ne per­son­li­ge fyrtår­ne i for­hold til, hvor­dan vi kan gø­re en for­skel i sam­fun­det, når go­de kræf­ter, spæn­den­de ide­er og fonds­mid­ler fin­der sam­men. Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det og til at byg­ge vi­de­re på det, fon­det har ud­vik­let sam­men med dyg­ti­ge kol­le­ger i se­kre­ta­ri­a­tet og sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Før års­skif­tet med­del­te nu­væ­ren­de di­rek­tør An­ne-Ma­rie Skov sin fra­træ­del­se. Hun skal frem­over væ­re be­sty­rel­ses­for­mand i Tu­borg­fon­det.

”Tu­borg­fon­det har væ­ret igen­nem en om­fat­ten­de mo­der­ni­se­ring de sid­ste år, og jeg glæ­der mig til at ar­bej­de tæt sam­men med Pe­ter Gi­a­co­mel­lo og se fon­det ud­vik­le sig yder­li­ge­re,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov i pressemeddelelsen.

An­ne-Ma­rie Skov for­tæl­ler, at bl.a. Pe­ter Gi­a­co­mel­los bag­grund fra er­hvervs­li­vet har væ­ret en år­sag til hans ansættelse:

”I an­sæt­tel­ses­ud­val­get har vi væ­ret igen­nem en lang og grun­dig pro­ces med 300 an­sø­ge­re. Val­get faldt på Pe­ter, for­di han har en me­get spæn­den­de bag­grund fra bå­de er­hvervs­liv og kul­tu­rel­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Han har væ­ret sous­chef og sted­fortræ­der for di­rek­tø­ren i VEGA og si­den 2008 an­sat i Carls­berg Dan­mark, hvor han har haft det over­ord­ne­de an­svar for po­r­te­følj­en af sponsora­ter og part­ner­ska­ber. Han har så­le­des over åre­ne op­byg­get et me­get stort net­værk i bå­de er­hvervs­liv og ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, og det pas­ser per­fekt til vo­res stra­te­gi,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov.

An­ne-Ma­rie Skov va­re­ta­ger le­del­sen i Tu­borg­fon­det frem til Pe­ter Gi­a­co­mel­lo til­træ­del­se d. 1. april 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer