Tuborgfondet får nyt bestyrelsesmedlem fra Carlsberg

Carlsbergfondets afdeling for Tuborgfondet har fået nyt bestyrelsesmedlem fra bryggeriselskabet.

Christian Wulff Søndergaard (foto: Carlsberg Group)
Chri­sti­an Wul­ff Søn­der­gaard (fo­to: Carls­berg Group)

Vi­ce Presi­dent Cor­pora­te Af­fairs i Carls­berg Group, Chri­sti­an Wul­ff Søn­der­gaard er ud­pe­get til nyt med­lem af Tu­borg­fon­dets bestyrelse. 

”Tu­borg­fon­det støt­ter un­ges hand­le­kraft og en­tre­pre­nørånd til gavn for frem­ti­dens sam­fund og er­hvervs­liv, og til at hjæl­pe os med det, har vi har få­et et nyt med­lem af Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se,” skri­ver Tu­borg­fon­det i et op­slag på Linkedin. 

Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se fun­ge­rer som en be­vil­lings­ko­mité un­der Carls­berg­fon­det, der for ny­lig vedt­og en ny stra­te­gi for Tu­borg­fon­dets uddelingsområde.

”Det er en am­bi­tiøs og re­le­vant stra­te­gi, som Tu­borg­fon­det er i gang med at rul­le ud, og jeg glæ­der mig over at væ­re en del af hol­det. Jeg ser frem til at væ­re med til at hjæl­pe un­ge med støt­te til at fin­de frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger,” ud­ta­ler Chri­sti­an Wul­ff Søndergaard, 

Ef­ter en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re i blan­det an­det Te­lenor til­t­rå­d­te han stil­lin­gen i Carls­berg Group tid­li­ge­re i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer